Experiment, který vysvětluje lidský podíl na povodních

Speciálně pro ČESKOU POZICI byla uspořádána ukázka, jak se na přírodní pohromě podílí krajina postižená necitlivými zásahy.

Special report
Čestmír Klos | 22.06.2013
Křivoklátsko je spojeno s povodňovou Berounkou. Poté, co si ho Štefan Vaľo zvolil k svému experimentu, zdokumentoval si zdejší krajinu.

„Celý život jsem ubližoval přírodě. Postavil jsem 200 kilometrů lesních cest a 20 hrází,“ přiznává slovenský stavitel lesních cest a těžař kulatiny Štefan Vaľo. „Teprve ve svých šedesáti letech jsem přišel na to, jak je to se zasakováním vody a vznikem extrémních povodní. Snažím se to říkat odborníkům a vysvětlovat obyčejným lidem na celém světě, aby prohlédli. Já tím chci odčinit své hříchy.“ Řadu vědeckých expertů pan Vaľo přesvědčil.

Vypozoroval, že jednou z hlavních příčin povodní, ale i vysychání potoků a snižování hladin spodní vody jsou zpevněné a zhutněné plochy půdy v lesích a polích. Stačí, aby lesem projel těžký traktor, a zhutněná země v jeho stopách přestane jímat vodu a zakládá stružky. A ještě víc to platí o zpevněných cestách, většinou už dávno opuštěných.

Svá pozorování si Vaľo ověřil na mnoha experimentech, jejichž věrohodnost potvrdili například přizvaní vědci ze Slovenské akademie věd. Kvůli vyšší názornosti vydal tři DVD. Referoval na půdě Evropského parlamentu, kam ho pozval český europoslanec Pavel Poc, na 6. světové konferenci o vodě v Marseille 2012 a další fórech.

Když se Vaľo dozvěděl o zájmu ČESKÉ POZICE napsat o jeho pozorováních, neváhal, naplnil až nad střechu terénní automobil pomůckami a přijel do nasáklých křivoklátských lesů dokumentovat jímavost lesních půd.

Experiment, který dokazuje problematičnost stavebních zásahů do krajiny. Zatímco neporušená lesní půda je schopna několik dní po prudkých lijácích pojmout dva hektolitry vody na metru čtverečním, kapiláry v uměle obnažených březích místo do spodních vrstev vyvedou zasáknutou vodu na cestu.
Extrémně vydatný „déšť“

Berounka pod sledovaným svahem už se 12. června vrátila do koryta, ale extrémní stav stále trval. Místo experimentu bylo vybráno zcela náhodně, složení půdy nebylo známo, podmínkou byl prudší svah, aby nevsáknutá voda mohla volně stékat.

K experimentu si Vaľo klacíky vymezil metrový čtverec, několik metrů nad něj umístil dvousetlitrovou nádrž, kterou nechal naplnit vodou z „léčivé“ lesní studánky. A zaléval a zaléval. Za 25 minut byla nádrž prázdná. Do kontrolní rýhy pod vymezeným čtvercem nestekla ani kapka.

Tímto způsobem byl simulován déšť extrémně, ba až nepřirozeně vydatný. Jako by na ten jediný metr čtvereční za 25 minut spadla dvěstěmilimetrová srážka. Takový byl i v povodňovém létě 2002 měsíční úhrn (!) srážek, běžně jsou úhrnné srážky padesátimilimetrové či šedesátimilimetrové. Půlhodinové extrémní dvěstěmilimetrové srážky hydrometeorologické tabulky neuvádějí.

Vaľovo měření dokumentuje, že jímavost půd je i několik dní po období prudkých dešťů velmi dobrá. A že příčinou prudkého odtékání vody není velká nasycenost půdy, jak se traduje. „Viníky“ extrémních povodní je třeba hledat jinde.

Křivoklátsko, 12. červen 2013

Štefan Vaľo názorně demonstruje, jak metr čtvereční lesní půdy dokáže pojmout 200 litrů vody během 20 minut. V dalším experimentu ukazuje nebezpečí uměle vytvořených svahů nad lesními cestami.

Podřezané žíly země

Leccos napověděl druhý Vaľův pokus. Vytyčil obdélník o obsahu čtverečního metru asi půl metru od hrany umělého srázu, jakých jsou po lese tisíce kvůli zářezům cest. Vymezený obdélník zalil stejným množstvím vody jako v prvním případě. Po povrchu zase nestekla ani kapka, ale umělý svah po čase začal ronit vodu. Půdní kapiláry, které v normálních podmínkách svádějí vsáknutou vodu do spodních půdních vrstev, ji v uměle seseknutém svahu odvádějí ven. V terénních podmínkách nebylo možné vyteklé množství změřit, ale prostým okem bylo patrné, že je to výrazné procento.

Cesty, případně příkopy podél nich, bývají dobrými koryty pro nadměrné množství vody. Troška po trošce se po chvíli posbírá potůček, po vydatných deštích bystřina. Doprava takovéto přebytečné vody do potoků a řek je blesková a výrazně se podílí na prudkém stoupání vody.

Dále lze pozorovat, jak nové a nové cesty přetínají další a další přirozené potůčky. Propustě pod cestou se však nedělají pro každý z nich, a tak se nakonec voda soustřeďuje do několika málo výtoků, které jsou dle Vaľa při prudkých deštích dalším prvkem, podílejícím se na vytváření rychlých povodní.

Staré lesní cesty se při lijácích mění ve stružky rychle odvádějící vodu do potoků a řek. Výraznou měrou se podílejí na prudkém odvodňování krajiny, které se projevuje jak ničivými povodněmi, tak následným suchem.

Příležitostným tokem se pak stává většina starých zpevněných cest a mnohé udusané plochy po příliš těžké technice. Uvádí se, že zhutněných a zpevněných ploch je v lesích od pěti do sedmi procent. Přesto jsou podle Vaľova pozorování jednou z hlavních příčin povodní. Pršelo přece vždycky. Někdy i tak, že se voda vylévala z břehů. Ale stoleté vody byly výjimečné a většinu dešťů stačila příroda vstřebat. Častými zásahy do výstavby cest a zhutňování půdy v lese i na poli těžkými traktory se vytvářejí podmínky pro mnohem častější a ničivější povodně.

Půdní rakovina

Před samotnými experimenty uspořádal Vaľo exkurzi po krajině, v níž byl poprvé. Spolehlivě nalézal kritická místa, po nichž stékala povodňová voda.

Rozježděné cesty, jakož i síť už nepotřebných cest, které se snadno stávají vodními dálnicemi. Na veřejnou silnici často ústí pouze jediná cesta, ale vydáme-li se po této cestě od silnice, Vaľo upozorňuje na stálé rozdvojování, každá cesta se po určité délce dále a dále štěpí. Tím se do jediného místa může koncentrovat extrémní množství vody.

Vaľo je přesvědčen, že nejsme s to účinně bránit povodním, jestliže v kopcovitých oblastech nerozoráme nepotřebné lesní cesty. Tento experiment ČESKÉ POZICI samozřejmě předvést ve zdejších lesích nemohl, ale učinil tak doma na Slovensku. Zástupci Slovenské akademie věd shledali, že bagrem zpracovaná zbytečná lesní cesta po zásahu udrží 100 procent vody zkušebně nastříkané na provedené dílo, zatímco obdobná zpevněná cesta veškerou dodanou vodu převedla do potoku.

Zobrazit diskusi
Reakcí:53

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

experti a experimenty

Medializování experimentu je záslužné, ale jednalo se opravdu o experiment? Stačí se podívat na výklad hesla "experiment" například na wikipedii či v Ottově naučném slovníku a zjistíme, že to co nám bylo předloženo, nemělo s experimentem mnoho společného. Ale budiž, nehaňme někoho za dobrou vůli a iniciativu. Ovšem položme si otázku, zda se jedná o dobrou vůli a nebo o zvůli v dobré víře. Představme si libovolného "experimentátora"  něco tvrdícího, například že Česká pozice je nezávislé médium. Pokud nikdo nebude vědět, že hlavním donátorem je Andrej Babiš, může se zadařit a vznikne obraz nezávislosti. Stačí se kamerou dívat správným směrem, nechat na mikrofon mluvit ty správné lidi a vytvořit pár "náhodně" natočených scén asociujících faktickou nezávislost.
Ale zpět k vodnímu "experimentu". Aby mohl být mnou akceptovaný, musel by jeho realizátor splnit několik zásadních požadavků. Hlavním je vědecká objektivita - v tomto konkrétním případě bych očekával testů mnohem více a vždy s velmi jasným akcentem na všechny souvislosti - složení půdy a podloží, sklon definovaný ve stupních, intenzita porostu, určení světové strany s přihlédnutím k meteorologickému průzkumu, souhrná informace o srážkách na konkrétních lokacích od oficiálního meteorologického úřadu - nejsem odborník, ale těch nutných podmínek pro potvrzení platnosti seriozního experimentu bych myslím dokázal napsat opravdu hodně. Ostatně prší předpokládám voda směrem shora dolů. Dopadá nejprve na stromy a rostliny a teprve pak padá na půdu. Nikdy jsem si nevšiml, že by přímo pod stromy byla situace stejná či podobná jako například na volném prostranství. Poslední podnět k zamyšlení je pro mne skutečnost, že "experimentátor" tvrdí, že právě zpevněné cesty, jsou jedním z hlavních viníků odtoku vody z lesa směrem ven - tedy do údolí - do moře. K tomu mne napadá zde zmínit jednoho autora komentáře, který trefně poznamenal otázku: jaký je celkový poměr zpevněných cest na metr čtvereční - na hektar - vůči ploše lesa, luk a nevím čeho ještě a tudíž, jak je možné při tomto naprosto jasném extrémním nepoměru tvrdit, že právě zpevněné cesty způsobují to co tvrdí "experimentátor".
Závěrem mohu sám za sebe konstatovat, že první část propagačního spotu mne zaujala, ale čím déle jsem se díval a poslouchal, tím více otázek jsem si kladl, abych v závěru nad tímto nepříliš dobře natočeným dílem mávl otráveně rukou s pocitem, že si ze mne zase někdo zkouší dělat šprťouchlata.

odpověď na experty a experimenty

Vážený pane kedu,

v ČR v Novohradských horách tuším prof. Syrovátka provedl obdobný protipovodňový experiment na nelesní půdě, když zlikvidoval (přerušil jílovými clonami) staré meliorace. Vše se spolu s dalším komplexem opatření osvědčilo.

Osobně nejsem expert, s tituly. Nicméně se přes 35 let od útlého dětství pohybuji v přírodě a lesích. Způsobem naprosto vyjímečným. Výsledkem je mj. fakt. že vidím věci které běžný občan vidět nemůže. Jsem občanský ochránce přírody, ale o to víc si cením změny pohledu pana Valy, který LC v minulosti budoval. Požadujete-li odborníka, pak nezapomínejte na praxi. Tu pan Valo má a může tak vidět věci, které od "teorie zeleného stolu" nikdy vidět nemůžete. Když to zjednoduším: praktik z terénu, člověk s bohatými životními zkušenostmi mnohem spíše správně vyhodnotí soubor vlivů a určí ty nejpodstatnější. Teoretik to jen odhaduje.

Zažil jsem v Jeseníkách povodně a přívalové deště v červenci 1997, vím o čem mluvím, stejně tak jsem díky připomínkám ve správních řízeních prošel mnoho konkrétních případů staveb, vč. lesních cest, viděl sesuvy které způsobily, neúčinné "odborné sanace", atd. Několik staveb LC se nám podařilo ovlivnit ba dokonce zastavit. Tuším jako jediným v ČR.

Dnes jsem mimo "aktivní službu", nicméně žiji v horách a vidím. Vidím praxi, která je jedním obrovským "experimentem" se životem a osudy nejen nás všech, ale zejména našich potomků. Naši předkové své dopravní trasy pro dopravu dřeva budovali NA POVRCHU terénu, ať šlo o lesní železnice či chodníky z přikládaných kamenů. Samozřejmě i jejich zatížení bylo jiné. Ale jak jsme si mohli myslet, že máme právo tahat vozidly desítky kubíků najednou? "Doba a konzmní společnost si to žádá", to je pane ta "odbornost"?! Ne to je diktát přírodě. Tak se budovaly (a bohužel budují ) LC  V ZÁŘEZECH TERÉNU A DRENÁŽUJE SPODNÍ A JIŽ ZASÁKLÁ SRÁŽKOVÁ VODA! JE NIČEN INFILTRAČNÍ POTENCIÁL HOR. Bezmála navždy... to je naprosto nezodpovědný "experiment" titulovaných "rádobyexpertů" kteří selhali na celé čáře. Izolovaná kasta lesníků (stejně tak vodohospodářů), to jsou ti "praví experti" - ALE NA VYTVÁŘENÍ POVODNÍ! Opakuji: přes znalosti a tituly selhali, podřídíli je totiž ideologii bezuzdného a údajně všeřešícícho antropocentrismu a mamonu. 

Potřebujeme nové a skutečné odborníky, lidi s praxí a přehledem. Lidi jako je pan Valo. To co on tvrdím s malými rozdíly již přes 15 let. Skrze praxi "oponentů" (LC v zářezech a s příkopy) skoro denně vidím kam to vede...

Mám tisíce fotografií lesů, lesních cest a svážnic, příval 4.7.- 12.7. 1997 jsem zažil na vlastní kůži. Vím o čem mluvím, desítky let v lesích mne o tom přesvědčily. Takže závěrem jedno v podstatě obvinění: oni "odborníci" co povolovali a navrhovali dnešní LC v praxi moc dobře věděli co způsobí... Není to o rozumu či nerozumu - je to o podřízení rozumu ideologii konzumu a spotřeby - a  tím neúměrně velkému zatížení přírody, nebo o zodpovědnosti vůči příštím generacím JEJICHŽ VODU DNEŠNÍ LC ODVÁDĚJÍ SKRZE ZKÁZU POVODNÍ NENÁVRATNĚ PRYČ. KAŽDÝ DEN, KAŽDOU NOC, 365/6 DNÍ V ROCE, JIŽ PO DESETILETÍ. Je nejvyšší čas s tím něco udělat- dřív nežli bude pozdě. Proto můj dík má odvaha a poctivost přístupu a přiznání pana Šteana Vala a ne soudobí "experti" a rádoyodborníci

ženevský dokument pana Val'a

Potom co jsem si přečetl skoro všechny reakce v diskusi, jsem si uvědomil, že zde diskutuje spousta zajímavých a inteligentních lidí, kteří mají k tématu co říci a jejich názory asi nejsou často daleko od pravdy. Pan Val'o mne poprosil, zda bych nemohl do diskuse umístit odkaz na jeho momentálně nejobsáhlejší dokument k této tématice, který prezentoval ve švýcarské Ženevě a doufá, že tak někdo z odpůrců změní názor na jeho práci, případně osloví někoho nového.

https://www.youtube.com/watch?v=XRAhSWU61Z0

stojí za kouknutí

Pan Valo má pravdu.

viz níže

http://www.youtube.com/watch?v=mNyJSYXy6ZQ

a lesní cesty jsou přitom často odůvodňovány "citlivým hospodařením..."

Zářezové strany ničí nejen reliéf ale i retenci lesa, zásadním způsobem mění odtokové poměry a to již v horních částech povodí. Nutno dodat, že v naprosté většině případů k horšímu...

Tak za povodně můžou lesní cesty, hmm.

Jaké procento plochy zabírají v lese zpevněné cesty?

Ono nejde jenom o lesní

Ono nejde jenom o lesní cesty,protože neprší jenom v lese.Procento vyasfaltovaných a vybetonovaných ploch v krajině nebezpečně roste.Pokud chceme dál žít na této planetě,měli by jsme klimatické změny vzít na vědomí a začít se podle toho chovat.Nevidět věci jenom černé,nebo bílé.Těžké technice stejně dříve,nebo později odzvoní.Ropu nebudeme mít na věky.

Osobně vidím problém někde jinde.Mění se srážkový režim.Jednou jich je moc,podruhé zas málo.Naše protipovodňové opatření jsou zaměřená především na rychlejší odtok vody z krajiny.A to není dobře,protože za pár týdnů nám právě ta voda,kterou se nyní snažíme dostat rychleji z našeho území,může chybět.Místo protipovodňových hrází by jsme měli více investovat do staveb rybníků a jejich pravidelnému odbahňování.Dále suchých poldrů a zakládat  znovu meze a remízky v lokalitách,kde by jsme vodě umožnili bezeškodný rozliv a dokázali jí tak déle v krajině udržet.Za protipovodňová opatření utrácíme poměrně dost peněz.Ale ne na projekty,které by dokázaly vodu zadržet v místech jejich extrémního spadu(především pohraniční hory),aby se do nížin dostávala pomaleji a v menších dávkách.Po roce 2002 jsem někde četl,že síť jihočeských rybníků a rybníčků dokázala zadržet několikanásobně více vody,než celá vltavská kaskáda.V podmínkách přidělování dotací na stavbu nových rybníků je zákaz komerčního chovu ryb,ale ani slovo o zajištění jejich dostatečné retenční schopnosti.Každý novodobý "rybníkář" tak své dílo naplní po okraj a v případě extrémních srážek dochází k rychlému zaplnění a přelivu.

Korupce a lidská závist u nás opět vítězí nad racionálním uvažováním.

Stopa houbaře se vyrovnává roky

pošlapte si zahrádku, mrkev, kdo nedokáže mít rozlišovací schopnost pro lesní půdu a porost. Jsou tam přirozené cesty, ale vrstevnicově. Degenerovaní a s domestikovanými pokřížení divočáci ovšem už také  jsou přímou cestou k zemanovským úspěchům. V poslední době ryjou i cesty, je tam hmyz, žížala, les už je dávno neuživí. Přes lesní cestu je svodka, tedy pokud je někdo nevykradl do sběru. Příkopy jsou odbočovány včas, ovšem roura na druhou stranu něco stojí.

 

Tragickou situaci české zničené krajiny lze sledovat i bez námahy, OPĚT NA SVAHU, závěr je odlehčující, nadsazený tragikomicky:

 

1.vypasou zvířata - sečené se střídají
2.louka je jemně profilovaná kopyty, jsou tam zbytky trav, je tam i volná ornice
3.přijde liják, hrne zbytky, ty se chytají na hrázkách, díry se ucpávají kalem jemným
4.Po lijáku souvislá hladina, ale kaskáda, voda má čas se vsakovat, odpařit, být vstřebána kořenovým systémem
5. Při prvním slunci opět zelený pokryv s vrstvou humusu jako mechu
6. Autor dotací,privatizer war lord, uživatel  zemědělské půdy jen na žhavé kšefty, se všemi poctami pověšen.(stejně jako za válečného stavu) Protože kvalifikovaný trest u nás ani za stanného práva nelze, vymáchání před exekucí se neprovádí.

 

 

 

Napadlo autora experimentu,že

Napadlo autora experimentu,že jím vylitá voda pod povrchem země nezůstala na jím vytýčené ploše,nýbrž se zasakovala i do stran?Nemluvě o různých nepropustných podložích(skála,nebo jíly),které zejména v lesích bývají jen několik decimetrů pod povrchem.

Bádání nadšeného klimatologa beru s velkou rezervou a autorovi bych doporučil trochu kvalifikovanější zdroje.

Vůbec nechci zpochybňovat negativní působení těžké techniky na absorpční schopnost půdy.Jenom bych rád upozornil,že věci zpravidla nebývají černobílé.Dřív,než nějaký ekologický fanatik vyžene z polí a lesů těžkou techniku a nařídí návrat ke kořenům.Protože pak by se mohlo stát,že i koně budou na půdu příliš těžcí a místo pluhů nastoupí miliony otroků s rýči.

A kdo neposlechne, rána motykou do hlavy ho nemine...

Rudí khmeři v Kampučii mají své (zatím ostýchavé) nástupce přebarvené nazeleno.

povodně

Měl jsem kdysi šéfa, který o sobě říkal, že může řídit drůbežárnu jako elektrárnu. To byl politik a stěží mohl řídit koloběžku. S přírodou musíme žít a ne s ní bojovat. Mám-li něco řídit, musím tomu rozumět a tuto schopnost automaticky mi nepřiděluje zvolení někým. Lidi, kterým v mozku straší bolševíci, komsomolci, hitlerjugent nebo modří a oranžoví mohou být nejvýše politiky a hádat se o bábovičky na písku. I politik musí znát nejen praxi, ale i teorii. Řízení vlády, státu, společnosti není legrace.  Studium u televize to nevyřeší. Bohužel lidé nemají z čeho volit kvalitu, politici nemají zájem o výchovu své konkurence. Vždyť by nemohli přesluhovat v náročných funkcích téměř do sešlosti věkem a garantovat si to zákony.  

Nekompetentnost

Už jsem to tady psal v jedné odpovědi, ale zopakuji to, protože mě to baví :-)

Stěží najdete sbírku méně kompetentních lidí než je třeba česká vláda - nebo německá nebo slovenská (...).

Snad s vyjímkou ministra školství, toho znám osobně i já (a kdyby se mě někdo ptal, hlasoval bych pro něj). Ale ten se tam dostal po nevímkolika pokusech, asi omylem (magoři došli). Nejlepší byl vězeňský psycholog Dobeš (plus ta slečna, co vedla kancelář; ta byla krutohustá), to byla fakticky trefa do černého. Jak z absurdní komedie. A v ostatních křeslech je to podobné.

Je vážně demokracie tak skvělá výběrová metoda ? Mám občas dojem, že bychom dopadli lépe, kdyby vládu volil počítač z registru obyvatelstva - občas by se tam sice dostala nějaká vychovatelka z družiny, polospící nevzdělaný a vulgární majitel lesa, právník co jen náhodou nebyl odsouzen za trestný čin, případně nějaký psychopaticky se chovající občas v práci opilý nepraktikující chemik. Ten je alespoň inteligentní. Stejně jako premiér, ten je z nich nejlepší (také to nejvíce schytal). A ještě by to mohla z pozadí řídit prodavačka, dostudovaná v rychlokursu na účetní a managorku.

 

Jenže právě to máme.

Squadra azura, jak jinak to nazvat. Mimo ministra školství, ten je zcela OK. A možná jsem na někoho dobrého ještě zapomněl, nemám chuť to dále zkoumat. Postiženým se omlouvám.

:-)))

Kocourkovskej

Nejak sem rolloval dolu a cekal az tento komentar najdu ^^ o5 nezklamal.

Jedine co me mrzi ze simulace neprobehla pres nejake velke sito, aby to napodobilo dest aspon v malem meritku. Stejne se domnivam pokud srazky spadnou plosne a ne jako hadice, ze tecou do jednoho mista konkretne 10cm2 bude vysledek trochu jiny...

Ještě jednou, prosím a pomaleji

Článku rozumím, většinu času trávím pod širým nebem a v lese,  panem Vaľou popsané jevy jsou jasně patrné a jeho způsob, jak na ně upozornit se mi zdá velmi chytrý a hlavně účinný. Nikde v článku jsem se nedočetl, že zmíněný jev je jedinnou příčinou povodní a navržené řešení jediným a dostačujícím.

  Nerozumím však reakcím odborníků. Ano, problém je složitý. Ano, snažíte se už desítky let.  Váš hlas však není slyšet tam, kde se rozhoduje. Proč?

 Jste tišší? Nebo používáte nesrozumitelnou odbornou hantýrku? Neumíte jednoduše demonstrovat podstatu problému? (Kdo neumí jednou větou vysvětlit co dělá, a v jednom odstavci co to přináší ostatním je němý trouba, i kdyby měl článek co měsíc ve Science)  

 

Říkáte, že v protipovodňové teorii jste světové jedničky. Skvěle ,a teď pojďme do terénu:  Státní lesy zajímá jen cena za kubík dřeva a tudíž si do lesů pouští levné firmy odkudkoliv (Finsko, Ukrajina, Slovensko, nebo aspoň opačný konec rebubliky) bez vztahu k místu, bez společenské kontroly aneb když rozryju potok, nedostanu v hospodě pivo, ale do držky. Lakatoše, obrovské traktory a kolové  harvestory(což je fabrika na kolečkách a kam šlápne, tam už nikdy nic nebude) namísto šetrné těžby  - koně, pásáčky, lanovky.

Totéž pole - soused na kopci nepříjde ani o kubík hlíny, neb orá malotraktorem po vrstevnici, hnojí organicky, střídá plodiny ačkoli žádnou eko příručku nečetl, jen má úctu k sobě a ke krajině. Vedle obří JZD, čerpající státní dotace ve velkém oře po spádnici, hnojí chemii nad zdrojem vody, vždy strojem obludně těžkým. Ve výsledku pole odtéká, 60 cm pod povrchem vzniká hutná, nepropustná deska.

Toto není jeden z mnoha problémů, ale akutní katastrofa.

 

Povodně byly obrovskou příležitostí pro změnu toho nejhoršího. Kdo z Vás, renomovaných vědců, vážených odborníků,  stál po povodni před premiérem či prezidentem, v ruce fotky a jasná schémata, kdo z Vás má připravenu prezentaci alespoň na úrovni praktika bez vzdělání?

Možná nemáte čas na tak jednoduché věci, neb počítáte impakty, zpracováváte životně důležité přihlášky na granty a krajina ještě počká...

Zbyněk Popelka, Stříbrnice u Uherského Hradišťě

 

Povodně a řešení

Předně, nejsem zrovna ten, co by Vám měl na Váš chytrý příspěvek (a ve stylu zdravého rozumu napsaný) odpovědět - dělám pro tyhle experty jenom matematiku, IT a tak. Jako třeba pro automobilový, letecký a jiný průmysl. Výpočty, simulace, sítě atd. Nicméně jsem u spousty věcí byl.

Ale pokusím se, možná chybně, snad mě někdo opraví, napsat, co si o tom myslím.

 

Na začátek, povodně. Simulace povodní a záchranné sbory, spojení mezi složkami, rychlá reakce atd., to je na světové úrovni. Už dlouho. Například jsem byl u toho, když se dělal bezpečnostní systém města Ostravy a díky němu pak mohl primátor (tenkrát ještě snad nebyl hejtman) Evžen Tošenovský včas vypustit Slezskou Hartu, než došlo k fatálnímu průseru. Měl informace, matematické modely, simulace škod (při různých rozhodnutích) a nekašlal na to. Fungovalo to excelentně. Ale jenom díky tomu, že Ostrava byla periférie, nebylo tam tolik kohoutů na jednom smetišti a díky tomu se povedlo systém udělat prakticky bez politických tlaků a zlodějen. To se třeba v Praze nebo Brně tehdy nepovedlo (v Praze se tehdy za peníze na informační krizový systém koupily koně pro měšťáky a jiné nezbytnosti - vznášedla a hummery přišly až později; ale nábytek do každého kanclu stál tuším 4 miliony - ale už je to dávno promlčené). Už je to 20 let.

Letošní povodně - nic nebylo v zásadě špatně, kdo to tvrdí, lže.

Všechno vyšlo správně a fungovalo to. Nikdo a nic vysloveně neselhalo.

Takže se nic zvláštního nestalo.

To ovšem nebrání kritice, většinou zcela neoprávněné. Určitě jde mnoho věcí udělat lépe, na tom se bude pracovat.

 

Ale není to tak, jak je to mediálně prezentováno. Jako že všechno je blbě, retenční vlastnosti krajiny, lesa, polí, měst atd. jsou vysloveně špatné a tak. Nejsou. Dělá se na tom. Jsou teorie, modely, simulace, měření, statistiky - celá věda. Na světové úrovni. Jenom ta realizace poněkud pokulhává. Jde o to, o kolik. Je to 5% nebo 50% ? To netuším.

 

Takže není to tak, že by akutně musel šéf Hydrometerologického ústavu, který tuším odborně odpovídá (minimálně je v té komisi) za povodně, v maskáčích vpadnout do úřadu vlády a premiérovi pustit údernou prezentaci, jak na to. 

To premiér a celá vláda dávno vědí, je na to spousta cvičení, nachystaných postupů atd. Cvičení záchranných jednotek, nouzová signalizace, systém sirén po celé zemi (aktuálně to nejsou jen sirény, je to prakticky veřejný rozhlas), systém statisíců čidel - vody, jedů, radiace, ...

Nouzové velíny, podzemní bunkry (dokonce se stálou posádkou a natlakované, 100m pod zemí - a pro zajímavost, velí tomu hasiči - což je zcela nejprofesionálnější sbor, kam se na ně hrabou policajti nebo záchranka).

Nemáte ani tušení, jak jsou ty věci komplexní a vymakané.

To samé se týká znalosti vlády, ministerstev atd. ohledně těch lesních, půdních, retenčních věcí. Vědí to.

 

Nic na tom nezmění ani řvaní betonářských lobby ani protilobby. Vybetonování řek nemá prakticky na povodně vliv - jenom na to, kde to zrovna vyteče, chápete jistě, že ta voda, co spadne z nebes, musí někam zmizet - řekou. A zpevnění břehů, navigace, současně dělané odbahnění koryt, těžba písku ze dna - to vše zlepšuje průtok, ne zhoršuje.

 

Konečně se s těmi řekami něco dělá - a místo aby všichni byli rádi, tak řvou jak postřelení. Ano, nevypadá to někde dobře. Ano, místo krásných dubů na březích je to zarostlé hnusem. Jenže proč - duby se musely skácet, protože to někde při vichřici zabilo dítě, pak se udělala kontrola a velké množství stromů bylo starých přes 50 nebo kolik let a na pokraji pádu.

Míchá se do toho pitomost ekologistických smeček idiotů, kteří ničemu nerozumí, ale chtějí to "zeleně". Takže jsou břehy zarostlé křídlatkou a náletovými dřevinami. Protože se nesmí používat obvyklé defolianty. A na prořezávání nejsou prachy.

Proč si zelení pošuci neudělají brigádu s motorovými pilami ?

 

No a teď k těm lesům, lesním cestám atd.

To je malér státní správy všeobecně. Jsou státní. Tedy jako. Ve skutečnosti to všichni zainteresovaní chápou jako pašalík, svého druhu svěřené léno, kde mohou kořistit. Takže se pak dějou věci.

 

V centru lumpárny je zákon o veřejných zakázkách. To je socialistické zvěrstvo, s každou revizí horší a šílenější. Nikdo za nic neodpovídá, nikdo za nic nemůže. Vítězí třeba nejlevnější nabídka. Ovšem to získá firma, která nabídne 50% projektované ceny. Už jenom za to by se měla volat policie - co je to sakra za bordel ? To jsou najednou obědy zadarmo nebo co ? Pokud to projektant udělal tak nadceněně, tak by měl jít sedět za přípravu podvodu, ne ? Ale nejde, všechno běží dál.

Ale to není všechno. Ta firma to nedělá. Prodá to subdodavateli, za 40%, ta další firmě za 30% a ta to možná udělá. Dostane zaplaceno z půlky a pak zkrachuje (protože je to nastrčený bílý kůň, předem se s tím počítá). Nebo udělá ziskovější  čtvrtinu prací, inkasuje půlku peněz a odstoupí od smlouvy. Nebo požaduje 300% vícepráce. Prostě jsou různé finty.

Chápete to někdo ? Já jako exaktní člověk tedy ne. Všichni to berou v klídku.

Všechny bych je za takovou státní správu zavřel. Číňani by je rovnou postříleli.

 

Takže se pak nedivte, že do lesa vjede harvester, zplundruje to jak nájezd Godzilly a zůstane jen spoušť.

 

A pak pan Vaľo vejde do takového lesa. A místo cest, které projektuje projektant (ano, cesty v lese neurčuje ukrajinský lopaťák, ale projektant), s odvodněním, drenáží spodní i horní, definovanou průtočností - uvidí 3 metry hluboký úvoz, vypadající jak po nájezdu nepřátelských mimozemšťanů.

 

Všechny tyhle věci jsou samozřejmě trestné činy.

 

V zemědělství je to stejné. Proč se orá napříč vrstevnic, blbě hnojí. Proč  se pěstují šílenosti - třeba čínská tráva jako biomasa na svažitých pozemcích, takže to dvakrát ročně vyplaví vesnici - a odteče každý rok humusu, co se tvořil 50 let ? Za dvacet let z té ornice bude poušť !

Jak se říká, dej majiteli kus pouště, za 20 let z toho máš rajskou zahradu.

A dej nájemci kus ráje, za 20 let z toho máš poušť.

 

Jinde se pěstuje kukuřice, opět na svazích. To se nesmělo ani za bolševika.

Retenční schopnost takového pole - nula. Odplaví se humus.

Jenže to bychom se dostali k zásadní otázce, proč se pěstuje třeba řepka, když se na vypěstování a sklizeň litru řepkové pseudo-nafty spotřebuje litr a něco normální nafty. Přitom to škodí motorům, vyčerpává půdu a nemá retenci na déšť (tolik jako pšenice). To jsou snad zakázané otázky nebo co.

Nebo na pěstování biomasy pro elektrárnu se požere více nafty než kdyby se to dalo přímo do dieselagregátu (záleží na vzdálenostech, atrakčním obvodu atd.). A celá ta opičárna s biomasou by se nemusela dělat.

 

Nejšílenější je, že se to takzvaně "vyplatí". Jak funguje tohle perpetum mobile ? DOTACE.

 

A představte si, tyhle parlamentní strany prý bude ještě někdo volit.

 

Jak jsem řekl, nejsem odborník na tyhle věci. Jenom jeden kamarád má firmu a dělá projekty a dodávky pro lesy. Další dělá vodohospodářství. Další krajinu. V rodině mám velkozemědělce. Já dělám výpočty a simulace, přes 30 let pro tyto obory - ale také pro technické. Takže nějaký základní obrázek mám.

 

Celkově vzato, jsme na tom velmi dobře, v ostatních zemích (a teď myslím třeba Německo, Francii, Británii) je to horší a to skutečně mnohem horší.

Nemáme se za co stydět, i při těch výše zmíněných šílenostech.

 

Prosím všechny skutečné experty na krajinu, vodohospodářství, hydrometerologii, pedologii, lesnictví atd. aby se také vyjádřili a opravili, případně vyvrátili mé možná mylné názory. Rád se poučím.

Hezký den.

Za tento příspěvek 5 hvězdiček

Děkuji.

Dovedl bych si také zřídit dva nicky

A souhlasit sám se sebou. Nebyl bych takový hlupák, abych chválil slováka čechem, či čecha slovákem. Myslil jsem, že to skončilo tuším 1993 tím, že slovákové a čehůni vyřešili spor dvou rusofilních neobolševíků o premiérství tím, že se stali premiéry oba dva. Sice za pár desítek miliard, ale kdo by na to koukal, že. Zvláště když to platil někdo jiný.

Ale, jak jsem psal, je to zbytečné, bolševická svoloč řeky vybetonuje, narovná, potom vybetonuje hráze kolem řek, potom vybetonuje louky kolem řek - a další a další alegorické vozy. A potom, až dojde beton, řekne nám, že to byl omyl, začne rejžovat na odbetonování a zaklikatění řek, nejspíše se budou zaklikacovatět i rybníky, aby ryby mohly zatáčet ...

 

Pokousal Vás blázen nebo co ?

Nemám dva nicky.

K zabetonování řek - velkohubí zelení lumpové ve skutečnosti spolupracují se stavebními lobby, a podílejí se na betonování. Jsou z toho totiž veliké peníze, městské, krajské a státní zakázky - ze kterých se více než polovina rozkrade.

Takže se čile betonuje jako o život.

Viz. probíhající kauzy povodí Vltavy, povodí Labe. Je to všude stejné.

Finta je jednoduchá - podle zákona musí projektu oponovat nějaká zelená banda - takže si každá stavební firma drží svoji zelenou falangu a obsadila příslušná místa na příslušných úřadech. Tím pádem jsou další oponentury bezpředmětné, pojistí si to mnoha posudky a když by se někdo moc bránil, klidně svolají demonstraci školních dětí - mají je v kapse. Betonování řeky obhájí třeba výskytem speciálního střevlíka (brouka) na každoročně zaplavených loukách. Zabetonuje se to a střevlík přežije.

Nač ta vztahovačnost, pane docente

Jmenoval jsem vás?

Promiňte

Myslel jsem, že máte na mysli mě a pana M.

Jinak s tím stavem Vltavy máte úplnou pravdu, je to hrozné, co tam udělali.

Ale jak jsem psal, dělají to stavební firmy, ruku v ruce s ekolumpy.

Bolševik to přímo není, kdyby to bylo tak jednoduché. Jsou to nicméně transformovaní bolševici nebo jejich potomci. Ve všech možných politických stranách - což jsou dnes už jen vlivové gangy, bez politického obsahu, takže "politické strany" je myslím poněkud nepřesný název.

Můžeme jen doufat, že se "polepší" a jak jste napsal, další etapa bude "odbetonování". Ekologické, jak jinak :-)

Hezký den a ještě jednou sorry. Možná se jednou projedeme na kanoích po staré dobré Vltavě (Berounce, Metuji, Orlici, ...)

:-)))

Je to zcela jistě námaha zbytečná

Ale jako člověk po mnoho desetiletí bojující proti bolševické zpupnosti musím prohlásit, že toto se podobá hádkám o Temelíně. Stejný počet lží, veletočů, účelových lží, polopravd, nepravd, výhrůžek soudy ze strany rejžujících. 

Nehodlám přesvědčovat přesvědčené a nasírat nasrané. Ovšem, pokud má někdo zájem, jistě si najde ve veřejně přístupných zdrojích za pár minut alespoň základní fakta o tom jak příroda funguje. A jak se jí neustále snaží potomci sovětských komsomolců poroučet a nařizovat. Pochopitelně ku svému zisku a za nákladů veřejných.

 

:-)))

Ano, dnes jsou naštěstí informace dostupné.

Omlouvám se ještě jednou za svůj nasraný příspěvěk, ale strávil jsem pár let děláním matematiky a počítačových clusterů pro záplavové modely a různé jiné "krajinářské", zemědělské, půdní, erozní, ... modely (moje firma dodávala servery a support, včetně matematického). U mnoha organizací, včetně například ČHMÚ, VÚMOP, ... všechny tyto věci se tam řešily a s bolševickou nadutostí, poroučením větru dešti a komsomolci to nemělo co dělat - to Vás ujišťuji. Byla to solidní věda, prezentovaná na mezinárodních konferencích a skutečně vědeckých publikacích (a tím nemyslím sborníky Greenpeace a Duhy :-))

Až teď v poslední době, kdy se komsomolci transformovali v ekologisty, vlivové skupiny dolují dotace zcela neuvěřitelným způsobem pomocí pavědeckých podvodů zcela bolševickými metodami. Často jsem viděl návrh projektu (žádosti o dotaci na "výzkum"), kdy jsem si říkal, že je to buď na Nobelovu cenu nebo na 5-12 let kriminálu. Prostě pavěda, ukrytá za mnoha slovy, prosazená pomocí nevzdělanců. Odborné komise se to bojí často rozkrýt, protože ti lidé mají vliv a ohrozilo by to celý ústav nebo firmu.

Súhlas

Súhlasím s Vami a rozumiem Vášmu rozhorčeniu, aj ja som bol 15 rokov zamestatnaný v SHMÚ, no to, čo sa na Slovensku udialo po roku 2010 v súvislosti so spomínaným vládnym programom, kde išlo len o prelievanie peňazí politickým stranám a ich spriazneným investorom, som ešte nezažil, určití ľudia sú kvôli peniazom siahať aj k najkrajneším metódam, vyhrážkam, zastrašovaniu a pod. Dajte si pozor na takýchto ľudí, Česko som vždy považoval v tomto smere za civilizovanejšiu krajinu, nedovoľte takýmto ľuďom, aby vám zničili vedu a všetko, čo ste ako krajina vo výskume dosiahli, poznám veľa českých vedcov a ich prácu si cením, bola by to veľká škoda.

Ešte jedno slovo o

Ešte jedno slovo o prelievaní verejných paňazí pán Matejovič, dám na Vás trestné oznámenie. Pre priateľov v Čechách doplňujem len to, že je najvyšší čas plošne zvyšovať retenciu krajiny. Viac v Novej vodnej Paradigme (www.vodnaparadigma.sk), speciálne číslo International Journal of Water, volum 5, No 4, 2010 (Water and Complexities of Climate), a "Cows Save the Planet http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/cows_save_the_planet:paperback kde sú jasné súvislsti medzi manažmentom krajiny, dezertifikáciou a prírodným produkcnym potenciálom.

Krávy

Nedá mi to, abych ještě naposled neodlehčil zdejší diskusi vtipem.

Jak píšete "Cows Save the Planet", vzpomněl jsem si na nějakou pedologickou simulaci, šlo o hnojení a tak (nerozumím tomu problému, ale počítali jsme ty soustavy a dělali simulace). Ale legrace byla, když se ve finále zadavatel ptal vědeckého týmu, jestli to bude fungovat. Hlavní vědátor odpověděl "Jistě, ale matematický model byl poněkud zjednodušený. Krávy musí být kulaté a musí to probíhat ve vakuu".

No ale to je starý vědecký vtip, určitě to znáte. Spherical Cow.

 

 

Ozvala se pověstná "potrefená husa" ?

Pan Matějovič napsal, že se na Slovensku přelévají veřejné peníze. Investorům a politickým stranám. Přesně takhle to napsal, pokud tedy nemám vlčí mlhu. Neadresně.

Vy o tom, že se na Slovensku (stejně jako v USA, Německu, ČR, ...) přelévají veřejné peníze, snad pochybujete ? To by mě skutečně zajímalo, jak na něj chcete podat trestní oznámení. Za co. Za pravdu ? To se to už nesmí říkat ?

BTW, vyhrožování není zrovna etická věc.

Zvyšovat retenci krajiny je dobrý nápad, o tom se určitě nikdo nepře.

Vnímanie programu

Vnímanie programu revitalizácie krajiny bol zhodnotený Nadáciou pre podporu občianskych aktivít, ktorý je zverejnený tu: http://www.npoa.sk/uploads/File/pdf-doc/prieskum-brozura_2013mar20.pdf. Podrobnejšie hodnotenie z pohľadu starostvo je popísané tu : http://www.npoa.sk/obnova-krajiny-2013.

Zhodnotenie

Osobne chápem protipovodňovú ochranu ako komplexný systém, tak ako som sa tu už vyjadril. Tzv. Program revitalizácia a integrovaného manažmentu povodí SR by mal prejsť štandadrným procesom posúdenia aj zo strany odbornej verejnosti (hydrológmi,vodohospodármi, klimatológmi), nielen nádáciami a starostami, tak to vyžaduje legislatívny proces. Vetu, ktorú teraz odcitujem, je z dokumentu, ktorý vydalo bývalé Ministerstvo pôdohospodárstva:  „Podarilo sa vytvoriť tok peňazí bez akejkoľvek kontroly a vyvodenia zodpovednosti pri nesplnení sľubovaných kritérií, maskovaný úžasnou medializáciou,“ konštatovalo ministerstvo Zsolta Simona (Most-­Híd) v pripomienkovom konaní.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5975486/ministri-protipovodnovym-hradzkam-neveria.html#ixzz2X8yW633r

Korektnosť

Pán Kravčík, problémom nie je ani tak, že máme rozdielne názory, akým spôsobom zvyšovať retenčnú schopnosť krajiny, ale to, akým spôsobom s ľuďmi komunikujete. Aj Vy sa musíte naučiť prijímať kritiku, vyhrážať sa ľuďom trestnými oznámeniami, posieľať vedcov na smetisko a označovať ich za úžerníkov http://kravcik.blog.sme.sk/c/283161/Slovenska-klimaticka-uzera-patri-na-..., určite nepatrí do slovníka vládneho experta, pretože Vy ste tak vyjadrovali v čase, keď ste boli vo vládnej funkcii. To je vážna vec, pretože ste tak konali z funkcie úradnej moci, teda ste svojím spôsobem tlmočili aj názory bývalej vlády, aspoň neviem, že by sa napríklad bývalá premiérka od Vašich slov, keď ste posielali vedcov na smetisko,  dištancovala. 

trestné oznámenie

Vo svojich diskusných príspevkoch som kritizoval vládny Program revitalizácie a inregrovaného manažmentu povodí, nie pána Kravčíka osobne. Odborným garantom toho programu bol bývalý splnomocnenec vlády pre povodne Ing. Martin Kováč, túto funkciu zriadila bývalá premiérka I. Radičová. Ten program dokonca pôvodne kritizovali aj dve ministersterstvá - Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo pôdohospodárstva http://www.sme.sk/c/5975486/ministri-protipovodnovym-hradzkam-neveria.html. Kritické pripomienky nakoniec ministri museli stiahnuť, udialo sa tak na základe osobnej intervencie bývalej premiérky http://www.topky.sk/cl/100535/1282665/Radicova-karha-Simona--Vyprosi-si-... Ku kritike programu sa pripojila takmer celá odborná verejnosť, tu je ich kritická analýza http://www.nun.sk/spravodajca.pdf  K jeho kritikom sa zaraďujem aj ja, netajím sa tým. Teda ak by chcel pán Kravčík ako bývalý vládny expert podať na mňa trestné oznámenie, musel by to urobiť aj v prípade všetkých, ktorí ten vládny program kritizovali. V takom prípade by však trestné oznámenia mala podať celá bývalá vláda, pretože ona ten program schválila.

Používate slová politikov a

Používate slová politikov a lobistov nie Váš odborný rozum a toto žiadny odborník nerobí. Za celý čas od odštartovania Programu revitalizácie krajiny na Slovensku som nepočul jeden vecný argument od žiadneho odborníka, prečo sa to nemalo robiť a prečo to nemali robiť obce. Stále omieľate zneužívanie peňazí. Pripomínam, že prvý krát v histórii Slovenska, 100% schválených peňazí vládou išli na konkrétne projekty, nie na simulačné modely, analýzy a štúdie. Tie ako odborníci Ste už mali mať urobené dávno pred tým. Vy Ste čakali, že peniaze  schválné Vládou pôjdu na ďalšie štósy papierov. To sa nestalo. Boli Ste zvyknutí, že Ste vyťahovali šuplíkové štúdie, ktoré Ste si davali zas preplácať z verejných peňazí. Keď sa spustil prvý realizačný projekt v 190-obciach, čakali Ste, že to skolabuje. Lenže sa to nestalo, lebo starostovia i ľudia pochopili, kde je ich miesto, ako čo najefektívnejšie chrániť svoje obce a opatrenia fungujú. Potrebujete to všade opľuvávať, lebo sa na Slovensku podaril projekt, ktorý presahuje hranice Slovenska a môže byť inšpiráciou ako efektívne riešiť problémy s povodňami  a ako dať ľudom prácu aj za hranicami Slovenska, aby mohli robiť zmysluplné veci pre svoju ochranu. Aj na Vaše tlaky program bol novou Vládou zastavený a teraz tí, ktorí sú teraz pri moci maju problém, že boli oklamaní. Zastavili financovanie programu a zastavili aj financovanie armády nezamestaných, ktorí údajne Vám zobrali peniaze. Používať manipulatívne internetove intrigy údajných odborníkov, ktorí sa pre istotu nepodpisuju, hovorí o kvalite Vašej odbornej práce. Toto nerobia ľudia, ktorí seriózne chcú riešiť problém povodní.    

Zavádzanie

Pán Kravčík, nič z toho, čo ste napísali, sa nezakladá na faktoch, len zavádzate. Vy ste boli vládnym expertom a mali ste podporu bývalej premiérky a politických strán, mali ste teda k dispozícii všetky mocenské nástroje, ako prijímať rozhodnutia, kde a kam majú ísť peniaze z verejných zdrojov. Ja som len obyčajný občan, žiadne takéto kompetencie som nikdy nemal, na žiadny program som nečerpal jediný cent zo štátneho rozpočtu ani eurofondov a nič som ani nemohol zrušiť. Tvrdenie, že ja som si dal niečo preplácať, je obyčajná lož, môžete to dokázať? Naopak v rámci vládneho programu, ktorého ste boli spoluatorom, sa preinvestovalo 42 miliónov eur, pôvodne to mala byť až 1 miliarda.  

Za novodobú históriu

Za novodobú históriu Slovenska to boli najlepšie invetované peniaze na Slovensku. Píšem o tom aj tu: http://kravcik.blog.sme.sk/c/331583/Klamstva-politikov-na-dennom-poriadku.html

Pěkný příspěvek k meritu věci

Utápění veřejných peněz do nekonečných simulačních modelů a konferencí, to je mor. Studie, audity studií, certifikace auditů studií ... no teď už si z toho dělám srandu, ale fakt to tak někdy dopadá.

Bohužel, ne vždy je odborná věc zcela odborná, často se to míchá s lidskými animozitami, závistí, bojem o peníze a vliv atd. To by rozhádalo i budhistická jednovaječná dvojčata, nejen několik vědeckých (jakýchkoliv) týmů.

Asi je čas, sednout si k jednomu stolu a dát bacha, nepoprat se (a pít raději neargesivní pivo, po panácích to většinou blbě dopadne :-)))

Vaše pře je pro mě pánové moc odborná, jsem pouze obyčejný ICT inženýr a matematik (trošku i fyzik, pravda). Ale pro ty vaše věci zajišťuji často ten IT background, analýzy atd.

Jak píšete, ta protipovodňová věc na Slovensku, to je úctyhodný projekt. Už jenom takovou věc zorganizovat a řídit, to je facha. Takže Vám fandím.

Dělal jsem jednou projekt pro 4300 škol a vím co to je, násobit problém.

Do těch cca 20 kusů (instalací, vesnic, hrází, škol) to jde, pak je to o něčem jiném. Zvláštní, nedávno mi něco podobného říkal nějaký kuchař, náhodný spolucestující :-)))

 

Každopádně, zdá se mi, že meritum věci není v odborné rovině, ale v té následné - jako vždy. Odborník nerozhoduje, má maximálně poradní hlas, ten je ovšem často zcela ignorován. Vítezí redukcionismus, popularizační zjednodušení, neochota akceptovat komplexnost věci a přímočará rychlá pseudo-řešení. Zkráceně se tomu říká politika.

Odborník řekne - chce to slona. Uchopí to politik, vyleze z toho myš, křížená s prasetem, ovšem za cenu stáda exotických mamutů. A malér je na odborníkovi, protože ten to tak chtěl.

:-)))

Co taky chcete od současné civilizace, kdy například u nás je předsedou vlády fyzik (který pracoval jen pár let, od té doby je přisátý na ODS), ministr financí chemik (jednající často s virózou), zahraničí nevystudovaný lesník (usínající), průmyslu doktor medicíny.

Jestli najdete lepší příklad totální nekompetence, koupím Vám pivo (přes redakci získáte můj email a napište).

No jak to má pak vypadat. A na Slovensku to nebude jiné. V Německu je architektem energetiky učitel tělocviku, co ty blázniviny prosadil za zelené pošuky. A podle toho to všechno vypadá.

A je to všeobecné. Jak jsem nedávno někde psal, v USA startuje raketoplán, super kosmičtí inženýři a vědci analyzují záznamy z kamer a požadují zahájení havarijních postupů. Manažer, specialista na řízení týmu (ať již to znamená cokoliv) zavelí "Nasaďte si manažerské klobouky a nepanikařte". No a raketoplán shoří. To se dalo čekat, když rozhoduje vždy ten největší blbec široko daleko.

Co s tím, to skutečně netuším.

 

A než mi napíšete, že třeba Reagan byl jen herec, tak musím dodat, že dělal 20 let zástupce firmy vůči odborům, 20 let mluvil s reálně pracujícími a vystudoval sociologii a ekonomii - a nebylo to v Plzni.

 

A ještě jsem chtěl dodat, že se mi nelíbí ty útoky na oponenta. Máte-li pravdu, tak ji prostě máte. A nezáleží na štěkajícím okolí, karavana jede dál.

Jak vtipně řekl Einstein, na článek v nacistických novinách "Většina hlasů německých vědců odmítá teorii žida Einsteina" - "Proč většina, stačil by jeden, kdyby měl pravdu".

 

trestné oznámenie

Vo svojich diskusných príspevkoch som kritizoval vládny Program revitalizácie a inregrovaného manažmentu povodí, nie pána Kravčíka osobne. Odborným garantom toho programu bol bývalý splnomocnenec vlády pre povodne Ing. Martin Kováč, túto funkciu zriadila bývalá premiérka I. Radičová. Ten program dokonca pôvodne kritizovali aj dve ministersterstvá - Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo pôdohospodárstva http://www.sme.sk/c/5975486/ministri-protipovodnovym-hradzkam-neveria.html. Kritické pripomienky nakoniec ministri museli stiahnuť, udialo sa tak na základe osobnej intervencie bývalej premiérky http://www.topky.sk/cl/100535/1282665/Radicova-karha-Simona--Vyprosi-si-... Ku kritike programu sa pripojila takmer celá odborná verejnosť, tu je ich kritická analýza http://www.nun.sk/spravodajca.pdf  K jeho kritikom sa zaraďujem aj ja, netajím sa tým. Teda ak by chcel pán Kravčík ako bývalý vládny expert podať na mňa trestné oznámenie, musel by to urobiť aj v prípade všetkých, ktorí ten vládny program kritizovali. V takom prípade by však trestné oznámenia mala podať celá bývalá vláda, pretože ona ten program schválila.

Hlavne, že terajší minister

Hlavne, že terajší minister po kriminalizácii od apríla minulého roku (http://www.sme.sk/c/6439539/ziga-rusi-protipovodnovy-program-byvalej-vlady.html) ustúpil a minulý týždeň už zmenil rétoriku: http://www.sme.sk/c/6843089/ziga-hradzky-uplne-nezavrhol-budu-ich-stavat-aj-nadalej.html. Takže možte sa zas aktivovať pán Matovič.

Žiadna zmena

Okrem toho milého preklepu, ktorého ste sa dopustili v mojom mene - na vysvetlenie Matovič je opozičný politik, poslanec parlamentu a predseda politickej strany, moje meno je Matejovič :-), ja nie som členom žiadnej politickej strany. Nechtiac ste v podstate vystihli podstatu celého problému - protipovodňová ochrana by ma byť  predovšetkým odborný a nie politický problém, ochranou pred povodňami by sa mali zaoberať hydrológovia, vodohospodári a odborná verejnosť, nie politici. V tomto smere svoj názor nemením a stále budem kritizovať, že celý problém je súčasťou len politických hier a politické strany chcú z toho profitovať, v tom žiadna zmena nenastala. Moje sympatie  SMER nikdy nemal, ak sa Vám už medzitým začína páčiť ministrova rétorika, je to Váš problém.

Hluboce se mýlíte nebo možná i záměrně lžete

"... ochranou pred povodňami by sa mali zaoberať hydrológovia, vodohospodári a odborná verejnosť, nie politici." Je-li toto podstata vašich příspěvků, tak jste úplně vedle. Protipovodňová ochrana je záležitostí všech a tedy i politiků. Po nich oprávněně veřejnost požaduje účinná protipovodňová opatření. Že na tom pak budou mít velký podíl odborníci jak ve výběru tak i v realizaci většiny opatření je také v pořádku. Oni ale těžko ovlivní ty milióny zpravidla drobných prohřešků, kterými my všichni v rámci velkých čísel nakonec významně povodně zhoršujeme: Když si postavíte zpevněné stání pro auto, uděláte na zahradě pergolu nebo skleník, zrychlujete odtok vody. Když svedete okap do kanalizace místo zasakování na pozemku, zrychlujete odtok vody. Když pravidelně na krátko sečete trávník na zahradě, zhoršujete schopnost krajiny zadržovat vodu. Když vaše obec postaví nová sportoviště, zrychluje odtok vody. Když vám obchodní řetězec postaví v obci další supermarket s parkovištěm, zrychluje odtok vody. Když si zemedělci a lesníci vyasfaltují polní a lesní cesty, zrychlí odtok vody. ........ Nezavrhuji nic z toho. Jen tím chci říci, že tohle všechno vámi uvedení odborníci sami nevyřeší.

 

Můj včerejší příspěvek nesměřoval proti panu Vaľovi, jehož aktivity, jak se následně ukázalo, jsou součástí komplexního přístupu a i samy o sobě by v některých případech pronikavě snížily povodňové škody. Byly určeny panu Klosovi, aby nezjednodušoval problém.

 

A na závěr. Komplex protipovodňových opatření realizovaný na Slovensku a široké zapojení veřejnosti do jeho realizace je celosvětově unikátní. Zaslouží si obdiv a rozumné následování.

Nic proti panu Vaľovi

Také jsem nemyslel nic proti jeho jistě chvályhodné snaze zlepšit stav světa.

Jenom mě značně pohoršil dryáčnický styl pana Klose. To na slušný server nepatří.

"Podřezané žíly země" a "Rakovina půdy". To mě dostalo.

Na něco takového se nezmohl ani Kroupa v @NOVA.

Pán Karel, ja som bol jeden z

Pán Karel, ja som bol jeden z autorov Vládneho programu a prvý krát v historii sa realizoval program, z ktorého sa nedalo kradnúť. Vodozádržné opatrenia realizovali obce a stálo to 4 eur zsa zrealizovanie 1 m3 vodozádržných opatrení. Vytvorilo sa 7.800 pracovných príležitostí. Klasické riešenia (suché poldre, priehrady) stoja 12-16 eur za 1 m3 vodozádržného objemu.  Jeden meter bežnej regulácie, čo pánu Matejovičovi nevadí, stojí v podmienkach Slovenska 1500-2.000 eur. Su smutné prípady investovania europenazí po 3-5 mil. eur na zregulovanie jedného koryta v obci, v ktorej žije 300-500 ľudí a sú to koncové obce v povodiach na zrýchlenie odtoku vody z povodí. Za jeden projekt do jednej dediny na skanlizovanie 2 km vodného toku, sa dá v 10-tich katastorch obcí zrealizovať 1 mil. m3 vodozádržných opatrení (mokrade, vodoholdingy, rybníky, hradení bystrín, rekultivacie lesných a poľných ciest). Dole som dal link na Vádny program, môžte si to prestudovať a porovnať.     

Moc děkuji za vysvětlení, určitě se podívám

To Vás určitě šlechtí, že jste byl součástí programu, kde jste se starali dobře o veřejné peníze a chtěli za to nějaký výsledek. Skvělé !

Děkuji, že jste to vysvětlil, to je určitě lepší, než panu M. psát takové věci.

Promiňte, jestli jste si to vzal osobně, v žádném případě jsem to tak nemyslel.

Líbí se mi zdejší diskuse, má to úroveň.

 

Sám jsem se podílel na několika věcech v ČR, kde jsem raději odešel, než abych s tím mohl být spojován, protože "nešlo nevidět, neslyšet, nemluvit - jak ty opičky". Takže vím, jak je to obtížné, ba nemožné, něco takového zařídit.

(politický kompromis, to je časté vysvětlení, když se to nepovede).

Hezký den (jedu se projet na kole, venku je krásně; podívám se sem zase zítra).

Poďakovanie

Pán Karel, teraz ste sa mohli nielen Vy presvedčiť , že to, čo som písal o tom vyhrážaní sa, bolo opodstatnené, ďakujem Vám za podporu. Aj ja si myslím, že treba zvyšovať retenčnú schopnosť krajiny, to tu nik myslím ani nespochybňoval.

Mě se agresivní styl nelíbí

Ale kdo jsi bez viny, hoď kamenem.

Máte pravdu, někdy jsou v akademické sféře horší boje než mezi zedníky nebo dlaždiči. Zdrogovaní negři v Bronxu by se mohli od profesorů učit zákeřnosti. A to probůh myslím pouze obrazně, zcela nekonkrétně.

:-)))

Takové to je.

V ČR je to úplně stejné

Od cca 2010 se to stále zhoršuje, od vstupu do EU to jde dolů přímo tryskem.

Slušní lidé často nemají jinou možnost, než v tichosti přežít - jako bouři - protože tihle mizerové často dlouho nevydrží - ale po nich přijdou další, často ještě horší. Hodně lidí odjelo nebo pracuje v mezinárodních týmech, prakticky mimo svůj ústav, i když tam fyzicky stále jsou.

Je to novodobá Lysenkovština. Spojená s nepokrytým lupičstvím, tunelováním fondů, financováním politických stran. A průvodními jevy - jak píšete. Psychopatičtí kariéristé, vyhrožování, ostouzení, ublížení na zdraví.

Je to skoro ve všech oborech, ty exaktnější odolávají déle. Dělám také s lidmi kolem strojírenství a leteckého průmyslu (všude se používají počítače, matematické modely) a tam je to nesrovnatelně lepší. Ale kde je tam něco sebeméně "zeleného", je to v čudu.

Prostě bolševismus se vrátil, ale v mnohem hroznější podobě.

Protipovodňová ochrana je komplexný systém

Súhlasím  s názorom jedného z diskutujúcich, že hľadanie zázračných opatrení proti povodniam je naivné. Na Slovensku s tým už máme skúsenosti. Príkladom je už pánom Kravčíkom spomínaný tzv. Program revitalizácie krajiny a integrovaného  manažmentu povodí SR, ktorý realizovala vláda I. Radičovej. Napriek tomu, že bol kritizovaný odbornosťou verejnosťou a že sa ignorovavali odborné posudky, ktoré boli vypracované hydrológmi, vodohospodármi a klimatológmi, preinvestovalo sa v ňom 42 miliónov eur. Treba pripomenúť, že zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny a racionálne hospodárenia s vodnými zdrojmi je súčasťou adaptačných opatrení na klimatickú zmenu. Takéto opatrenia by sa však mali realizovať v súlade s vedeckými poznatkami, mali by prejsť odbornou oponentnúrou a mali tiež rešpektovať platnú legislatívu, pretože neodborné zásahy do krajiny ju môžu ešte viac poškodiť. 

Problémom revitalizácie krajiny sa konktérne v Česku už v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia zaobarali viacerí odborníci, bolo vydaných množstvo odborných štúdií a monografií. Za všetky ba som spomenul prácu  Červený a kolektiv: Podnebí a vodní režim ČSSR, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1984. V nej sa okrem iného píše: "Vlivu lesa, resp. na plošně i bodové znečitění vodních zdrojů. vlivu lesa, ale i územního uspořádání zemědělských soustav na jednotlivé složky oběhu vody lze záměrně využívat. Na polích zemédělských soustav v povodích vodárenských nádrží mohou být např. zavedena protiodtoková opatření, aby se zabránilo povrchovému smyvu a erozní činnosti vody. Řešení spočívá v realizaci širokých protierozních pásem drnového fondu nebo protiodtokových lesních pásem na orných půdách a protismysových pásem orných půd na drnovém fondu. Tato pásma se rozmístňují tak, aby rychlost odtékající vody nepřekročila unášecí rychlost."

Ak niekto dnes prichádza s "vlastnými" zázračnými riešeniami a objavmi bez toho, aby sa na tento výskum odvolával, môžeme hovoriť o vedeckej krádeži. Korektnejšie by bolo na tento výskum odborníkov z minulosti nadviazať a obohatiť ho aktuálnymi poznatkami v oblasti vodného hospodárstava a celkovej ekologickej kultivácie a revitalizácie krajiny.

Treba si uvedomiť, že protipovodňová ochrana je komplexný systém. Okrem iného zahrňuje také opatrenia, ako je odstránenie prekážok z prietokov, úpravy tokov so zámerom spomaliť ich odtok, zväčšenie akumulačných priestorov, aby sa zvýšila retenčná schopnosť povrchu územia (nádrže, poldre) a znížiť tak kulminačný prietok (poldre a vodné nádrže akumulujú vodu aj v prípade sucha), na poľnohospodárskej pôde zmenšiť rozsah pestovania monokultúr, zabrániť plošnému odlesňovaniu a nehospodárne plochy postupne zalesňovať a zatrávňovať, proti preliatiu vody z korytov riek treba dávať prednosť ochranným hrádzam, inštalovať vlnolamy, nestavať na územiach, ktoré bývajú často zaplavované alebo inak ohrozované (napr. zosuvmi pôdy), zaistiť funkciu inžinierskych sietí, ktoré vodu zo zaplaveného územia odvedú a pod., tých opatrení je oveľa viac, nie je možné ich všetky vymenovať. To všetko však patrí do kompetencie vodohospodárov a hydrológov a malo by to byť odborne a inštitucionálne garantované. Malo by sa teda zabrániť neodborným a laickým riešeniam do infraštruktúry krajiny, ktoré ohrozujú nielen majetok ale aj životy obyvateľov. Všetky protipovodňové opatrenia by sa rovnako mali vykonávať v súčinnosti s celkovou ekologickou kultiváciou krajiny a platnou legislatívou.

 

 

Plný souhlas

Je neuvěřitelné, co server Česká pozice dokáže vyplodit za bláboly.

Ale není se čemu divit, když si všimnete autora článku :-)))

 

Jak píšete, krajina, revitalizace, pedologie, ... stovky vědních specializací.

Výzkumných ústavů. Matematických modelů. Mnohaletých zkušeností.

Fungujících, ověřených - na rozdíl od "antropogenního globálního oteplování" eeeehh "změny". A jiných pavěd.

 

Že existuje například matematický záplavový model (a ne jeden), že jsou ověřené (falsifikovatelné) teorie o krajině, záplavách, nasákavosti půdy, lesa, krajiny - to všechno je těmto nevzdělaným idiotům jedno.

Ano, teorie, budou se divit, zahrnuje i lesní cesty, jízdy traktorem přes pole a tak. Dokonce se stavějí i takové věci jako jsou meliorace, retenční oblasti atd. O tom zjevně nikdy neslyšeli. 

Naši vědci o tom přednášejí po celém světě, jsou na špičce vývoje a vedou rozvojové programy OSN a mezinárodní pomoci. Ty programy, co skutečně pomáhají, ne ty podvody o "fair-trade" nebo pěstování biopaliva na špatné půdě (co se za 5 let vyčerpá), zatímco vedle umírá vesnice hlady.

 

Jsme vzdělaná kulturní země a všechny tyto věci se u nás posuzují na mnoha úrovních a velmi zodpovědně (až na poslední dobou všude rozlezlé ekologisty). Nejsme v Burundi-Urundi. Nebo v SSSR, abychom vypustili řeky do závlahových systémů, poručili větru dešti a pak se divili, že Aralské moře ... vyschlo.

 

Prostě jeden vysloužilý stavebník lesních cest, vyzbrojený stativem, několika kanystry a foťákem je guru a všechno ví lépe. Jak ta odporná bestie homo sapiens sapiens a jeho směšná "civilizace" ubližuje bohyni Gaie !

Ten pán nemá vůbec ponětí o čem mluví. Když ve svahu udělám cestu, bude se cesta zaplavovat srážkami a odvede vodu pryč, to je tedy epochální objev. Nikdo to dosud nevěděl.

No ale díky němu budeme teď místo traktorů do lesa lítat vrtulníky, ale to je drahé, tak radši budeme těžit dřevo třeba antigravitačními plošinami (máme jenom dva problémy - 1. nemáme antigravitační plošiny 2. nemáme antigravitační plošiny - teoreticky je to jenom jeden problém, ale uvedl jsem to dvakrát, protože je to fatální problém :-)).

 

Nesnižuji ovšem snažení toho pána (p. Vaľo), má hezký koníček. Chodit po lese, stativ, foťák a fotit - také to dělám (občas fotím krajinu, houby, zvířata atd.). Jenom s těmi kanystry by se mi tedy tahat nechtělo :-)

Ale jeho snažení je svým způsobem legrační. To si stejně tak mohu dělat doma experimenty podle strýce Františka z Jirotkova Saturnina a lít vodu do kyseliny - a pak s tímto "epochálním objevem" obíhat nevzdělané politiky a novináře. A nadšence jako je pan autor článku.

Ať raději nafotí pole FVE nebo čínských travin pro biomasu, případně kukuřici na svažitých polích - kde voda jen sjede, retenční faktor nula. A způsobuje to erozi a odplavení nenahraditelného humusu z půdy.

Sice se to dávno ví, ale možná když ekologističtí lumpové budou konfrontování s výsledky své podvratné činnosti, tak to ustane.

 

Je to flagrantní. Jak může někdo napsat takový článek ? To jste skutečně takový dement, autore (Čestmíre Klosi) ? Nebo Vám za tyhle bláboly někdo platí ?

Takové články píší pouze zaslepení idoti, a celkově velmi nebezpeční nevzdělaní hlupáci. Zelení náckové. Viz. autor Klos - stačí si ho dát do Google.

 

Doufám, že redakce České pozice, pokud si chce zachovat poslední zbytky vážnosti a neupadnout pod úroveň Blesku, tentokrát v ekologii (protože to není první případ, odstrašující články jste také publikovali na téma obnovitelných zdrojů - od zprofanovaných zelených Pol-potovců z Duhy a jiných ekonacistických organizací), tohoto "autora" - tedy Čestmíra Klose, nadobro a definitivně odřízne. Myslím z publikování svých blábolů na jinak pěkném a nadějném serveru, kde se celkem slušně rozjíždí opravdová publicistika. A slušné diskuse, nezaplevelené arogantními blbci.

 

Omlouvám se všem za expresivní výrazy, ale čeho je moc, toho je příliš.

Příště tady nějaký účetní objeví logaritmy nebo integrální a diferenciální počet. A bude o tom jásavý článek, jak jsou jinak všichni v ČR mimo.

 

Doufám, že mě autor článku bude žalovat a donutím ho k reflexi před soudem a v tom případě i server Česká pozice k "uvedení věci na pravou míru" - viz. nesmrtelná kniha Saturnin. Pokud to pomůže ke snížení celkově se rozmáhajícího diletantismu v médiích, hodlám toto riziko a určité nepohodlí podstoupit.

Vaľové opatrenia sú časťou Vládneho Programu

revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny, ktorý sa začali realizovať za Radičovej Vlády. Program bol reakciou na tragické povodne na Slovensku a riešil prevnciu pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Link na program je tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=18795 . Výsledky jednoročnej implementácie sú zhrnuté v publikácii : "Po nás púšť a potopa?". Link na publikáciu sú tu: http://www.ludiaavoda.sk/data/files/44_kravcik-after-us-the-desert-and-the-deluge.pdf. Málo známe je však diagnźa príčin rastu extrémnych prívalových dažďov. O tom som písal na svojom blogu www.kravcik.blog.sme.sk ako aj o výsledkoch spomínaného programu. O príčinách extrémnych dažďov a následných povodniach na Dunaji a Labe som písal tu: http://kravcik.blog.sme.sk/c/330045/Europa-musi-zastavit-vysusovanie-krajiny-ak-nechce-dalsie-povodne.html

lidský podíl

Informace pana Vaľa jsou vcelku nezpochynitelné. Význam popisovaných faktorů je ovšem podstatně větší na Slovensku v karpatské oblasti plné strmých svahů. Ve starší krajině ČR je jejich podíl výrazně menší. Například v jižních Čechách proběhly povodně i v povodích s minimálními výškovými rozdíly a s nevýznamným zastoupením lesů. I v tomto případě je ovšem rozhodující podíl povrchového odtoku, který zvyšuje hladinu v tocích v řádu hodin od dopadu srážek na zem. Zvyšují ho zpevněné a zastavěné plochy, kterých neustále přibývá, i zhutněná orná půda a některé plodiny (charakteristicky kukuřice). Obecně je faktorů zvyšujících povrchový odtok a tedy i riziko povodní celá řada. A rozsáhlý je i sortiment možných protipovodňových opatření. Jsou součástí Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropské unie. Praktická dotační podpora protipovodňových opatření a zpomalení odtoku vody z krajiny je součástí Operačního programu Životní prostředí. Možná opatření uvádí "Katalog opatření ke zvýšení retence a akumulace vody v povodí". Problém je v tom, že lidské aktivity zrychlující odtok vody jsou masově rozšířené, mají svůj lokální a individuální bezprostřední přínos a tudíž nevyžadují příliš dotace (i když k nim nezřídka dotace významně přispívají), zatímco protiopatření nenesou zisk, takže spíše skomírají. Hledat jedno zázračné opatření proti povodním  je každopádně naivní.

Pane Klosi

Nerad bych působil jako vševěd, ale to je přeci logické. Katastrofickou se jeví skutečnost, že pan Val'o, toto přednáší lidem se statisícovými měsíčními příjmy a oni by to jaksi tak nějak a popřípadě a musejí se poradit ...

Pár dnů po odeznění povodní na jihu čech jsem zahlédl v televizi rozhořčeného lipenského hoteliéra, který lál povodí, vládě, straně a ostatním státním a stranickým představitelům (opravdu to působilo tak normalizačně). Nelíbilo se mu, že nejsou vytvořeny dobré odtokové a vsakovací a jánevím jaké ještě podmínky. Stál uprostřed svého hotelového areálu a kolem dokola bylo vidět nejméně hektar vydlážděné zeměkoule.

Příklad dva. Minulý rok jsem se rozhodl, že když už bolševík z mých peněz zreguloval Vltavu z Budvajzu po Hlubokou, dotace rozkradl, postavím si loďku a projedu se. Tahle část Vltavy nebyla pro nás vodáky nikdy moc lákavá, ale cílem bývala hospoda v Purkarci a to lákavé bylo. A taky pstruzi pod kameny. Tedy, po zhruba 45ti létech jsem se vypravil. Měl jsem z toho šok. Z řeky plné zátočin, s několika jezy (vyhlášený Suchomelský, kde se dost našich kamarádů utopilo), spoustou míst na táboření se stala stoka se třemi mírnými zátočinami po Hlubokou. Břehy zarostlé křídlatkou, místo dubů topoly a jiný nálet, děs. A krom toho posunutí velké vody po proudu.

Je to celkem jednoduché

Ad 1)

Hoteliér zjevně plakal na špatném hrobě. Jak správně píšete, zabetonovat kus země a nemít pod tím dostatečně dimenzovanou dešťovou kanalizaci, retenční opatření atd. se během větších srážek vymstí. Na vině je bezpochyby jeho skrblictví při projektu, případně podplacení zodpovědní činitelé, kteří projekt schvalovali. Případně stavební dozor. Diletantismus a korupce nás tímto posouvá směrem například do Turecka, Mexika, Iránu. Kde po zemětřesení spadne 90% baráků (státních), protože někdo projekty okradl, cement skončil v soukromých vilách, úplatky v jachtách zodpovědných papalášů ... a nemocnice pak spadne.

 

Ad 2)

Ta vodácká historka, to je ukázka totální nefunkčnosti "zeleného" aktivismu. Jel jsem Vltavu, Berounku, Orlici, ... před 30-ti lety a dnes. Zatímco kdysi se dalo zastavit kdekoliv, postavit tábořiště (mimo kempy) a podle Ligy lesní moudrosti (Seton) se chovat k přírodě slušně, tak dnes když zkusíte vylézt z lodě někde jinde, je tam hned nějaký ekologistický nácek, který Vám může dát 5000 pokutu jen to fikne. A nějaká křídlatka je mu ... u zadku. Nebo že podepíše místnímu papaláši stavbu vily v chráněné krajinné oblasti (to si ani bolševici nedovolili). To samé ve skalních městečkách (Ádr, Sušky, Prachov, ...). Tihle lumpové jsou jak členové Hitlerjugend, diskuse s nimi je nemožná.

 

Přitom jim nevadí třeba blokovat obchvat města, kamiony přes centrum - ale jakmile dostanou z rozpočtu pár desítek milionů na "ekocentrum", kde hustí ekopropagandu do školních dětí (a koupí si za to pěkná terenní auta, zajedou na oteplovací konferenci na Havaj, dají si sto litrů platy a zaměstnají svoje milenky), všechno je v ažůru a na nějaké superžábě (která je prý endemicky jenom na jedné louce) nesejde. Dolce vita.

Nic nového pod sluncem.

Přesně stejné to bylo za nacismu v Německu. Zatímco u nás rostly trampské osady, svobodný skauting a ještě svobodnější LLM (a tím nemyslím Lidové Milice, ale Ligu Lesní Moudrosti :-)).

Naprosto souhlasim, tzv.

Naprosto souhlasim, tzv. ekologum jde vlastne jen a jen o vypalne na jejich sladky zivot...

Jako tramp jsem bezne spal nekde v lese - at uz to bylo v Adrsbachu, Ceskem raji, Jesenikach ci nekde jinde. Ale vzdycky jsem po sobe uklidil.

Jeste k tem lesnim cestam, co si pamatuju z Orl. hor, Krnonos apod., byvaly na cestach vzdy po nekolika stech metrech takove svody, ktere tu vody z cesty odklonily do lesa. Jenze to byly klasicke lesni cesty ne ty zpevnene ktere se dneska vetsinou buduji. Navic se spousta lesnich cest premenila v cyklostezky ktere - i kdyz to nechapu - maji casto asfaltovy povrch.

Ono je taky směšné mluvit o povodních a vsakování vody, když

V krátké době spadne v povodí 5 km krychlových vody (vltavská kaskáda obsahuje asi 1 km krychlový vody) a odtéká v množství, které xx-násobně překračuje průměrné dlouhodobé hodnoty. (viz povodeň 2002)

Moc pěkné.

.

"Teprve ve svých šedesáti letech jsem přišel na to, jak je to se

zasakováním vody a vznikem extrémních povodní." Štefan Vaľo, expert

To je dobře! Jsem rád, že zásluhou Štefana Vaľa už brzy bude svět bez povodní a geologický vývoj Země se zastaví. :-)

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah