Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetové inzerce:

1. Úvod

a)    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky uzavírání smluv o inzerci na internetovém portálu (dále jen „internet“) mezi zadavateli inzerce a společností Léko Media Group s. r. o. (dále jen vydavatel).

b)    Inzerce objednaná v souladu s těmito obchodními podmínkami bude za níže uvedených podmínek zveřejněna na internetu, konkrétně na internetové adrese www.ceskapozice.cz a www.czechposition.com.

c)    Součástí těchto všeobecných podmínek je aktuální ceník inzerce.

d)    Smluvní vztahy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jsou-li naplněny jeho podmínky.

e)    Zadavatel je povinen se před vznikem smluvního vztahu seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a s ceníkem inzerce.

2. Objednávka a vznik smluvního vztahu

a)    Zadavatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky adresované vydavateli, případně na základě uzavřené smlouvy.

Objednávka musí obsahovat zejména:

aa) Identifikační údaje zadavatele: obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zástupce oprávněného objednávku učinit, telefonické, faxové, e-mailové spojení, datum objednání inzerce.

V případě fyzických osob pak jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště a bankovní spojení.

ab) Údaje o objednávané inzerci: název portálu, požadovaný termín uveřejnění, formát či rozměr inzerátu podle aktuálního ceníku, požadavek na umístění inzerátu na portálu, název inzerovaného produktu, sjednanou cenu včetně DPH.

b)    Písemnou objednávku na inzerci doručí zadavatel nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění (poštou, faxem, osobně nebo emailem), jinak vydavatel není povinen na písemnou objednávku jakkoli reagovat.

c)    Na základě objednávky, má-li veškeré potřebné náležitosti, vydavatel zašle zadavateli potvrzení přijaté objednávky. V tomto potvrzení však může navrhnout jiný termín zveřejnění, než byl požadován zadavatelem. V takovém případě je zadavatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět vydavatele, zda nový termín přijímá. Doručením potvrzení o přijetí objednávky, respektive doručením potvrzení o přijetí nového termínu inzerce, dochází mezi smluvními stranami k uzavření smluvního vztahu, kterým se vydavatel zavázal ke zveřejnění inzerátu na internetovém portálu  a zadavatel se zavázal zaplatit cenu inzerce sjednanou v rámci objednávky.

3. Zadání inzerátu

3.1. Podklady

a)    Zadavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Dodané podklady musejí být v souladu s technickými podmínkami inzerce, které jsou součástí ceníku inzerce. V případě, že dodané podklady nebudou vyhovovat požadovaným technickým parametrům, vydavatel neručí za zveřejnění inzerátu. Zadavatel je povinen tyto podklady dodat nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným zveřejněním inzerátu.

b)    Zadavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a/či grafické materiály určené pro inzeráty jsou v souladu s právními předpisy a nejsou nijak hanlivé či urážející. V případě uplatňování nároků třetí stranou proti vydavateli je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavateli škodu, která vznikla s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřístupného inzerátu. Zadavatel je povinen včas dodat vydavateli náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud zadavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním (tj. později než 3 dny před požadovaným zveřejněním inzerátu), nebo v případě, že zadavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavateli právo od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši 100 % z ceny objednávky.

c)    Vydavatel je oprávněn uveřejnění inzerátu odmítnout, pokud dodané podklady nevyhovují technickým parametrům uvedeným v ceníku inzerce a dále i v případě, že by zveřejněný inzerát mohl poškodit dobré jméno, pověst či zájmy vydavatele. Pro tento případ je vydavatel oprávněn ke smluvní pokutě ve výši 100 % ceny objednané inzerce.

d)    Podklady pro inzerci se vracejí zadavateli inzerce pouze na základě jeho vyžádání.

4. Realizace objednávky

a)    Vydavatel se zavazuje uveřejnit inzerát ve standardní  kvalitě v rámci možností, které poskytují podklady pro inzerci a použitá technologie.

b)    Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátů, závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatele.

c)    Pokud není smluvně dohodnuta pozice umístění inzerátu, závisí umístění na možnostech vydavatele.

d)    Inzerát bude vydavatelem při uveřejnění označen nápisem „reklama“ nebo jiným předem sjednaným označením.

5. Platební podmínky

a)    Cena inzerce i storno poplatky jsou splatné na základě faktury vydavatele splňující náležitosti daňového dokladu dle platných zákonů o dani z přidané hodnoty pro účely DPH.

b)    Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatel zadavateli fakturu na cenu inzerce bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerátu, zpravidla do sedmi dnů po uveřejnění. Faktura bude splatná do 14 dnů od data vystavení.

c)    Při prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky nebo částečných plateb za každý den prodlení.

Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby zadavateli inzerce uhradil cenu za zveřejnění inzerce předem. Pokud tento požadavek zadavatel odmítne, je vydavatel oprávněn smlouvu neuzavřít či od již uzavřené smlouvy odstoupit.

6. Storno poplatky

a)    Zadavatel inzerce je oprávněn kdykoli před uveřejněním inzerátu stornovat inzerci za podmínky zaplacení tzv. storno poplatku ve výši 50 % ceny objednané inzerce při stornu 5 pracovních dní před datem uveřejnění inzerce a 100 % ceny objednané inzerce při stornu 3 pracovní dny před uveřejněním inzerce (pro případ, že platba zatím nebyla uhrazena, je tento poplatek považován za smluvní pokutu).

b)    Stornování inzerce zaniká smluvní vztah v části týkající se dosud neuveřejněné inzerce.

7. Reklamace

a)    Inzerci zveřejněnou na internetovém portálu, která neodpovídá dodaným podkladům pro inzerci nebo požadavkům dohodnutým při uzavření smluvního vztahu (jiné umístění atd.), je zadavatel inzerce oprávněn reklamovat písemně u vydavatele nejpozději do 7 dnů od prvního dne uveřejnění inzerátu. Neuplatní-li zadavatel reklamaci v této době (není-li smluvně sjednán jiný termín), nárok na reklamaci zaniká.

b)    V reklamaci zadavatel musí uvést, v čem spočívá chybnost inzerátu a jaký nárok uplatňuje. Zadavatel může požadovat slevu z ceny, nárok na uveřejnění náhradního zveřejnění nebo odstoupení od smlouvy.

8. Ochrana dat

a)    Zadavatel inzerce souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělí vydavateli, byly pro potřeby realizace objednávky inzerce, pro účely vnitřních potřeb vydavatele (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti vydavatele) a pro účely marketingu prováděného vydavatelem uchovány a tříděny vydavatelem nebo jím pověřenou osobou jako správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů po dobu trvání vydavatele, popřípadě jeho právního nástupce.

b)    Vydavatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným účelům, ledaže jejich užití dovolují nebo ukládají právní předpisy.

9. Závěrečná ustanovení

a)    Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy a inzerci uzavřené v době od 22. října 2010 a jejich účinnost se stanoví na dobu neurčitou.

b)    Vydavatel je oprávněn rozhodnout o ukončení jejich platnosti, tím však nejsou dotčeny smlouvy o inzerci, uzavřené do té doby, které se řídí podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit ceník inzerce bez předchozího upozornění.

c)    Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zadavatelem inzerce odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

d)    Objednáním inzerce nebo jejím zaplacením, a to i částečným, zadavatel vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami vydavatele.