Únava ze skandální demokracie

Demokracie je neustálým bojem proti proti snahám opírat se o moc, která je nelegitimní.

Politika
Tereza Matějčková | 30.06.2013

Tváří v tvář výbojům rebelující energie napříč světem se pro mladé protestující lidi vžil název „generace rozhořčených“. Poprvé byl použit pro demonstrující proti politice úspor v jižní Evropě. Označení bylo inspirováno biblí všech protestujících, za kterou je označován spis nedávno zesnulého Stéphana Hessela Rozhořčete se! (Indignez-vous, Montpellier, 2010). Za rozhořčené lze nicméně označit i ty, co rozpoutávají nepokoje mimo evropský prostor. Těchto nepokojů, které se i díky moderním technologiím šíří synchronně po celé Zemi – od jižní Evropy přes arabský prostor a Turecko až nově po Brazílii –, se totiž stáváme svědky stále častěji.

Jakkoliv jsou jednotlivá vznikající hnutí a protesty velmi odlišné – v závislosti na společnosti, do které promlouvají –, sdílejí přesvědčení, že i člověk, jenž není součástí vládnoucí třídy či nepatří k privilegovaným vrstvám, má mít větší možnost spoluurčovat správu veřejných věcí. Výbušnou směs vyvolává toto přesvědčení především v kombinaci s názorem, že současné politické elity dlouhodobě neodvádějí příliš dobrou práci.

Obava, že vládnoucí elity nejsou výkvětem dané společnosti a její spásou, ale naopak ji ohrožují, se postupně stává obecně sdíleným přesvědčením. Za všechny publikace, které na toto téma v současnosti vycházejí, zmiňme třeba knihu „Soumrak elit: Amerika po meritokracii“ novináře Christophera L. Hayese (Twilight of the Elites: America After Meritocracy, New York, 2012). Elity, jak je Hayes popisuje, prodělávají úpadek, protože si uvnitř sebe samých vytvořily struktury, které vynášejí do mocných pozic nikoliv lidi skutečně schopné a vyspělé, ale jejichž kariéra se opírá o znalosti politicky a ekonomicky mocných a o schopnosti stát se uzlovým bodem tohoto pletiva vztahů.

Vládu postoupit odborníkům!

Pozoruhodné nicméně je, že na problematičnost moderních elit upozornil již před 20 lety americký sociolog Christopher Lasch ve své knize Revolta elit a zrada demokracie (The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, 1995). Lasch se nezabývá pochybnými praktikami politiků, ale spíše si všímá postupně převládající představy, že demokratický stát mají spravovat dobří manažeři nebo technokrati. Ti se snaží přesvědčit občany, že pro správu společnosti je nezbytná odborná schopnost, kterou není každý člověk nadán. A protože nejsou všichni dost zralí či schopní vládnout, má být vláda postoupena zkušeným manažerům.

Postupně začíná převládat představa, že demokratický stát mají spravovat dobří manažeři nebo technokratiZasáhne-li nicméně do správy veřejných věcí tímto způsobem specializace – stane-li se z politiky odborná záležitost, které není práv každý dospělý člověk –, vytrhává se z rukou nejen řadovému občanovi, ale sama politika se uzavírá před většinovou společností do sebe, aby se následně stáhla za hradbu na první pohled podivných, ale pro politiku údajně nezbytných praktik. Odůvodnění pro toto oddělení je pak nasnadě: nejde to jinak. Politika je složitá věc a nemůže do ní kecat jen tak někdo.

Politika je pak chápaná jako něco, o co by se člověk ideálně neměl vůbec zajímat a k čemu by se neměl vyjadřovat, neboť k tomu postrádá jak informace, tak zkušenosti. Takové přesvědčení však pro Lasche představuje obrovský problém. Odhlédneme-li totiž od toho, že v „odborných“ politických praktikách jsou přerozdělovány peníze všech daňových poplatníků, mají se v politice bytostně řešit otázky dobrého života, spravedlnosti a lidské svobody, které jsou pro dospělého a svéprávného člověka – na rozdíl od zvířete – neodmyslitelně spjaté s bytím.

Hyperdemokracie

Spíláme-li nyní vládnoucím elitám, je dobré vztáhnout Laschovu dnes již klasickou monografii k jinému slavnému příspěvku na téma demokracie a elity. Lasch totiž názvem knihy přímo odkazuje na španělského filozofa Ortegu y Gasseta a jeho knihu Vzpoura davů (La rebelión de las masas, Madrid 1930). Gasset popisuje problém alespoň na první pohled opačný. Analyzuje totiž fenomén uchvácení moci průměrným, masovým člověkem, takzvaným spokojeným seňorem, který ve své osobě pohřbívá vše, co může navozovat dojem elitářství.

Zobrazit diskusi
Reakcí:22

Komentáře

ČESKÁ POZICE ctí demokratickou diskusi. Prosíme vás však o respektování pravidel diskuse (viz Podmínky užívání služeb), jejichž smyslem je přispět k její korektnosti a smysluplnosti.

Vložením příspěvku potvrzujete svůj souhlas s těmito pravidly. Příspěvky, které se z nich vymykají, budeme nuceni odstranit.

Děkujeme vám za pochopení.

A je tady lidoop-politik

Výsledkem  evolučního vývoje demokracie je vznik nového feudálního státu , který se neustále odvolává na demokratické principy, ale v konečném důsledku je státem oligarchickým s jasnými prvky politických stran typu obchodních společností. Co na to Samuel Huntigton - Třetí vlna... Poučení je jednoduché - zdravý lidský rozum a lidské myšlení.  Co na to A.Smith - chybí dnes druhá část základní poučky - a bohatství národů.  A Komenský za jedinou smysluplnou činnost považoval výrobu, Holanďany - obchodníky považoval za méně cenné!

 

Demokracie není pouze jediná!

Rozhlédněte se po světě paní redaktorko. Vy reagujete na jediný typ: demokracii tvořenou parlamentními stranami. Tento typ vládnutí je od počátku (možná dobrých úmyslů) na křivce klesající k ovládnutí politických stran/vlád skutečnými mafiemi (česko/italie, ale i jinde). Naprosto zákonitě. Přitom existují demokracie, které alespoň tento zásadní nedostatek dokází eliminovat.

Podívejte se na DNEŠNÍ českou politickou scénu kdy stojí VŠECHNY významné parlamentní politické proti prezidentovi zvoleného přímou volbou (kromě komunistů a VV). Nejde o náhodu, ale o tvrdý boj gaunerů skrytých za maskami levice/pravice. Drze tvrdí, že to jinak nejde... 

a zástupce politických stran lidé snad nezvolili?

Všechny strany kromě VV lidé volilli. Zeman získal v 1. kole volby 24 %, jako jasného kandidáta ho chtěla necelá 1/4 voličů národa. Druhé kolo hodně lidí pojalo jako NESMYSLNÝ spor levice a pravice a zhodnotilo také vládnutí vlády s TOP09.

Zeman vyhrál. Ano, respektuji to. Ale ty prostředky, kterými vyhrál, ty argumenty, které použil, ta jeho špinavá kampaň by se neměly zapomínat. 

Vstejte se. Nyts se fam nestane.

České ministerstvo zahraničí zatím nebude podnikat žádné kroky. "Není k tomu důvod. Máme málo informací," řekl pro IHNED.cz ministr v demisi Karel Schwarzenberg. Podle předsedy TOP 09 nejsou nijak ohroženy ani diplomatické vztahy mezi ČR a USA. "Zatím si nemáme na co stěžovat. Nikdo nevnikl na naše teritorium, nikdo nepřekročil naše hranice s nepřátelskými úmysly, nikdo nás nepřepadl," dodal Schwarzenberg. http://zpravy.ihned.cz/svet-usa/c1-60163050-tajna-americka-sluzba-odposl...

O KOŘÁNECH BYLINY ZLA,

 JEJÍHOŽ TRPKÉHO OVOTCE JEST NÁM NYNÍ JÍSTI aneb "Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské." (Mat.18,6)

Jest-li respektování hodný poznatek, že povaha věcí záleží v příčinách je ustavujících, modifikovaný pro politickou sféru v pravidle, že režimy přetrvávají s principy je zakládajícími, pak otázku po cestě k nápravě zkažených společenských forem nelze dobře zodpovědět bez identifikace pravých kořenů korupce, jež spočívá především v uznání nezpochybnitelného faktu, že samotné nástupy Klausovy či Zemanovy klientely k moci i s účelově kritisovanými oposičními smlouvami apod., nebyly tak výraznými momenty diskontinuity vývoje jako je předcházející zakladatelský nástup klientely Havlovy do mocenských posic po listopadu 89 a v žádném případě tedy nemohou býti považovány za rozhodující původce současného marasmu. Primárními, a tedy rozhodujícími, "pohoršiteli maličkých": Rittigů a Janoušků v podnikatelském polosvětě i jejich protějšků v politické sféře, státní správě justici etc. etc. jsou příslušníci Havlovy garnitury, neboť jedině oni jako první vytvořili systém stereotypů účelového mocenského instrumentáře a ukazovali všem následujícím, jak pohodlně jest zneužitelný. Jejich společným jmenovatelem jest především porušování zásady vlády práva v tzv. „nových poměrech“. Tito jsou rovněž pravými viníky apatického postoje společnosti ke správě veřejných věcí, neboť oni to byli, kdo veřejnost vykazující zprvu nebývalý zájem o obecní věci jako první vypolíčkovali z poltického prostoru ignorováním jejích postojů v nejzávažnějších věcech. Z této perspektivy viděno představuje největší hrozbu pro českou společnost Schwarzenbergův kroužek Havlových sirotků pochodivší zatím z nastalé krise podezřele dobře, jakkoliv se tím nemíní, že postklausovská a postzemanovská ODS a ČSSD představují pro českou společnost dobrou příležitost. Bez důkladného zkoumání, pokorného a pro mnohé naivní bytosti bolestného uznání tohoto faktu “sine ira et studio“, není náprava poměrů, spočívající v eliminaci hlavní příčiny zkaženosti, možná.

Za mého života

Jsem zažil tolik definicí demokracie, že vlastně už nevím která bije. (Já to samozřejmě vím, ale jen tak pro kecání).

Socialistická demokracie, záruka světového míru. Obrovský červenožlutý transparent na viaduktu, pod kterým jsem asi deset let projížděl cestou za pracovní povinností. Po 89 klausovci, jinak socialističtí demokraté hlásali dle svého guru „demokracii bez přívlastků“.  Aby sám Péročmajs I. okamžitě sdělil, že u nás jest demokracie zastupitelská, nikoliv přímá. 

Bolševická svoloč dnes kárá ódéesáky a jejich přicmrdálky, že porušují demokratické principy. 

Demokracií se ohánějí všichni od stalinistů po neostalinisty. (Jiné odrůdy smýšlení u čezkých tzv. politiků neexistují). Jestliže tedy demokraticky zvolený parlament demokraticky rozhodne, že všichni se zelenýma očima budou utraceni, mám jásat nad vítězstvím demokracie? Neříká se náhodou, že Hitler a jeho strana byli zvoleni demokraticky?

Řekl bych, že jediným, kdo po devadesátém roce chápal význam slov demokracie a svoboda byl Václav Havel.  Pokud si pamatuji, v jeho řečech se slovo svoboda vyskytovalo daleko častěji nežli demokracie.

A můj osobní názor jest ten, že raději budu svoboden pod vládou tyrana, nežli otrokem pod vládou demokraticky vyvolenou. Vypustím-li pochopitelně ten případ, kdy tím vrchním demokratem jsem já sám.

 

 

za stav demokracie odpovídají občani

To jak u nás funguje či nefunguje demokracie, jak dobré či špatné elity jsou ve vládě, je naše vizitka.(Díky komu se koknkrétní "podprůměrné elity" dostávají do politiky? Díky voličům, díky nám všem.)

Demokracie nemůže dobře fungovat, když se na ní lidé nebudou aktivně.  Velká část občanů nechodí volit a rozčilují se, že máme hrozné politiky. To je čiré pokrytectví. Někteří z nich jsou na to ještě hrdí. 

Jak mají lidé vybírat dobré politiky, když se o politiku nezajímají (protože na to nemají čas nebo je to nezajímá)? Lidé bez informací  a lidé nemyslící se stávají daleko snazším terčem propagandy. 

Je legitimní kritizovat řešení problémů a nemít v mysli žádné jiné možné řešení? Někteří lidé říkají, že všichni mají právo kritizovat to, co se jim nelíbí. Jistě, ať si kritizuje, kdo chce, co chce, ale ať také zkusí něco vymyslet a nabízet konstruktivní kritiku. 

Připadá mi zřejmé, že by měli různým rezortům vládnout lidé v těchto oborech vzdělaní, čili odborníci. Nikdo z nás nerozumí všemu. Nicméně všichni můžeme hlídat, jaké kvalifikaci pro funkce lidé hlásící se do politiky mají. A můžeme v případě nespokojenosti zvolit v dalších volbách jiné a snažit se o "kvalitnější" výběr.  Jak by asi vyadalo, kdyby ministerstvo vnitra řídila cukrářka a ministerstvo financí učitel tělocviku? 

Stav naší demokracie je smutný, ale můžeme ho zlepšit. 

Zločinci jsou bez vinny?

Budete snad Vy hlasovat pro ozbrojenou domobranu ? Z ostatního nátlaku mají gauneři legraci. Na rozdíl od Vás registruji dlouhodobý odpor dost široké veřejnosti proti českým vládám. V tomto směru obviňujete nevděčníky naprosto nezaslouženě. Vaše studentské agitování k volbám je v podstatě trapné i z jiného důvodu. Laskavě si připomeňte Vaše studentské předvolební akce, jejichž výsledek musíme strpět tolik dlouhých let života. Nikdo je nevrátí, jsou navždy ztracené, kvůli takovým chytrým a naivním jako jste Vy... 

několik otázek

1) Jaké předvolební studentské akce máte na mysli? Jaké výsledky máte na mysli?

2) Chodit volit podle Vás není zásadně důležité? 

3) V posledních volbách do Poslanecké sněmovny bylo volit 62,6 %, tedy každý třetí člověk s volebním právem volit nebyl. Zdá se Vám to jako dobrá účast?

4) Souhlasíte, že podmínkou fungování demokracie je, aby se na ní lidé aktivně podíleli? (což nejsou jen volby, ale volby mají velký vliv).

4) Připadá Vám ospravedlnitelné, když si těchto 37 % pak stále stěžuje? Tato skupina pravděpodobně nechodí volit pravidelně.

Mně to připadá, jako když někdo nestuduje, a pak si stěžuje, že ho vyhodili ze školy. Nebo, jako když si někdo nejde kvůli lenosti na nákup, a pak si stežuje, že má doma prázdnou ledničku.

 

 

 

 

Volební právo pro úplně všechny je příčinou úpadku Západu

Politikové v tzv. demokraciích, neboli režimech dávajících volební právo a vládu podprůměrným, se totiž vždy budou snažit uplatit slabomyslnou většinu tím, že budou nepřiměřeně zdaňovat pracovité a úspěšné a navíc si ještě půjčovat peníze na nezaslouženou spotřebu slabomyslné voličské většiny u nedemokratických režimů.

Jen zásluhou vlády schopných v naší minulosti máme v Evropě některé nádherné architektonické památky - postavili je totiž nedemokratičtí vládci z prostředků, které nedovolili svým poddaným prožrat.

pár neuctivých poznámek

Je hezké, že se nám svěřujete s tím, jak poznáváte svět. Je příjemné vnímat mladou ženu, ať povídá či píše cokoli. Mohu vám ovšem stařecky jízlivě garantovat, že v následující většině svého života to budete vidět jinak. To k významu sděleného.

 

Ze zkušenosti vám mohu poradit, že vztah děl myslitelů a reality je opačný. Život je rychlejší, myslitelé ho neřídí, ale spíše dodatečně popisují. Kolik setin procenta protestujících nebo jejich vůdců zná "bibli všech protestujících"? 

 

V závěru se v tom poněkud ztrácíte, původní jasná myšlenka příspěvkuch mizí a ten nabývá poněkud charakter obvyklých gulášovitých příspěvků KARLTREU.

 

Dám vám tip. Zkuste se někdy zamyslet a v lepším případě i faktograficky doložit, jaké jsou skutečné motivy jednání těch, co považujete za autentickou elitu.

 

Díky. Zajímavé čtení.

Držíte laťku vysoko. Je příjemné nacházet na ČP Vaše texty.

http://www.kosmas.cz/knihy/149243/kolapsy-slozitych-spolecnosti/

http://news.noahraford.com/?p=48

taky - Terezo, díky za Váš článek,

zajímavé čtení i KARLTREU se sarkasticky vyjádřil = článek se povedl :-)

Demokracie se snadno ovladatelnou většinou "ovčanů"

vede k vládě hlupáků a ekonomické neefektivnosti celého státu, která táhne ekonomiku státu k bankrotu. Princip této slepé uličky demokracie je znám už ze starého Řecka, a jedinou rozumnou obranou je striktní omezení míry zdanění a přerozdělování skrze státní pokladnu, nenechavé pracky státních úředníků a politiků, a zákaz provozování státu na dluh, který nemá kdo splatit.

Přílišná centralizace vede k monopolizaci a totalitě.

Názor

Příčina všeho je kapitalismus, až se k tomuto přesvědčení  dopracujete, milá drahá dorostenko, dostane Vaše psaní smysl.

Co je to kapitalismus?

Definujte prosím. Díky.

Bohužel se "elity", více než schopností

vyznačují všehoschopností. Je to logické, kdo má "ostřejší lokty", je schopen prosadit své zájmy bez ohledu na kohokoliv. Ve výsledku se tak tato skupina bezohledných individuí nazývá vládou, se všemi důsledky pro obyvatelstvo z toho plynoucími. Paradoxně by se tak jako vládnoucí elity měli ustanovovat ti, kteří vládnout nechtějí, ale brali by to jako nutné poslání, než ti, kteří neovladatelně touží po moci a ovládání mas!

nesmyslný článek

"V pozici elity se ocitají ikony průměrnosti"

Lépe mít za politika svini průměrného rozměru než svini nadprůměrného rozměru...

Demokracie žádné elity ve starém smyslu nepotřebuje. V demokracii si vládnou lidé sami sobě a pro sebe. Jací sami jsou, takové si navolí. Nevidím v tom nic špatného.

Je bezpečnější a lepší hledět na politiky s nedůvěrou a ostražitě, než se jim klanět a fanaticky, naivně je uctívat a následovat (to už tu bylo a vedlo to k nedobrým věcem).

Že se ale stále najde dost troubů, slintajících po politicích jako někom, koho budou uctívat, kdo jim bude sloužit jako vzor a komu se budou klanět, ukázala bohužel síla konzervativního kandidáta Schwarzenberga (aka "Kníže Karel") v prezidentských volbách. To je známka nedostatku demokratické sebedůvěry.

Čím dřív demokracie skončí,

tím líp.

Právě jste se dopustil trestného činu.

S ohledem na Váš výrok ale za to nemůžete. jsou lidé, co se naučí psát, ale myšlení jim nejde.

Podprahová reklama a product placement, žádné záhady

Občané jsou živi reklamou, člověk už nevystupuje autenticky, ale sebeprezentuje se. Politik i volič. Šaty dělají člověka, co bylo míněno jako parodie, stalo se realitou. První dojmy likvidují pojmy.

 

Rozhoduje investor, koho si koupí, koho zkorumpuje, koho vyřadí. Televizní hypnabilita válcuje už děti, podobně jako husy se naučí na člověka, kdosi lítal dokonce na rogalu s kachnama, když jim včas vnutil mateřský imprinting. Nastaví mozek, stejně jako u eskymáka omezí myšlení na kvalitu sněhu. Nacista zase měl zakrnělé centrum svobodné volby ve prospěch centra submise. Mozek umí přežít i pod televizí, adaptuje se.

 

Mluvit o volbách je jako žádat od dětí ve školce tipy na burzu. Jen budou opakovat, aby si nepřipadaly hloupé a vyřazené. I velcí intelektuálové ba i generalita brala nacisty vážně!  Podobně tvorové propadlí komunismu. Dnes konsumují, zda zdechlinu, koninu, separát, když to má mašličku, bylo to na bilbordu, herečka to také doporučuje... tomu nelze čelit.

 

Leda negativismem programovým, to byl underground, uvázat si oprátku sám a tak mít pocit kontroly.

 

Legitimita skutečná je v kontinuitě, viz obvyklý rozdíl mezi lékaři z lékařských rodin a zbylými. Tedy maximum souvislostí, růst, ne revolučně vymyté mozky. Politik se předvádí, ale na první konferenci před odborným publikem by na první dotaz vyhořel jak stodola. To mediální markleting nepřipustí, potřebuje lidi naučené bezmoci, co třeba věří, že se sami neuživí, že práce se "dává", aby kořist jejich kupovala špatné a zbytečné věci.

 

Nemá cenu se na politika ptát ve vsi, je potřeba zhodnotit jeho přínos dosavadní. A potom pověřit anebo vyhnat. To neznačí, že je vinen, že je zloděj, třeba jen to myslel upřímně a kapacitu měl tak na knipl lokomotivy nebo tramvaje.

Skrýt diskusi

Oblíbený obsah